Arama Yapın

Kuveyt Türk Mobil Güvenlik Politikası

kvkk

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. “Sağlam Bankacılık” anlayışı, müşteri memnuniyeti ve tam güvenlik odağıyla “Kuveyt Türk Mobil Gizlilik Politikası” hazırlanmıştır.

Genel merkezi Büyükdere Cad. No: 129/1 Esentepe / Şişli / İstanbul olan, 0600002681400074 MERSİS numaralı Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. (“Banka” olarak ifade edilecektir) olarak, Kuveyt Türk Mobil (“Mobil Uygulama” olarak ifade edilecektir) uygulamamızın kullanımı, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) başta olmak üzere, tabi olduğumuz tüm mevzuatlara uygun şekilde gerçekleştirilmektedir. Kişisel verilerinizin bankamız tarafından işlenme amaçları konusundaki ayrıntılara ve haklarınıza Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Kurum Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

1. Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz üçüncü maddede yer alan amaçlarla KVKK madde 5/2;

a. Kanunlarda açıkça öngörülmesi

b. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

c. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

d. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

2. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Banka olarak, kişisel verilerinizi bu politikada belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesiyle sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde; yurt içindeki iştiraklerimiz, kanunen yetkili kurumlar, iş ortaklarımız, elektronik iletinin iletilmesi için hizmet aldığımız kurumlara ve tedarikçilerimizle paylaşabiliriz.

3. Hangi Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşlemekteyiz?

Banka olarak, mobil uygulamamızda farklı işletim sistemleri üzerinde çeşitli amaçlarla farklı fonksiyonlar aracılığıyla izinler almakta ve bu fonksiyonlar aracılığıyla kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Uygulama izinleri sebepleri ve bu kapsamda kişisel verilerinin işlenme amaçları aşağıdaki tablolarda verilmiştir:

Android

Uygulama İzni İzin Sebebi
Cihaz Kimliği ve Arama Bilgileri Kuveyt Türk Mobil aktivasyonu işlemi için gereklidir.
Fotoğraf / Medya / Dosya Galeriden profil fotoğrafı eklemek için gerekli izindir.
Kamera QR kod işlemlerini gerçekleştirmek, görüntülü görüşme yapmak ve profil fotoğrafı çekmek için gereklidir.
Konum En yakın ATM ve şubeyi gösteren ekranın çalışması için gereklidir. QR kod ile para çekme işlemlerinde, yasa gereği konum bilgisi alınmaktadır. Müşterilere ekstra güvenlik sağlamak için isteğe bağlı olarak Para Transferi ekranında konum bilgisi alınmaktadır. Uygulama kullanılmadığında veya kapatıldığında arka planda konum bilgisi alınmamaktadır.
Kişiler GSM numarasına para göndermek ve GSM numarasına TL yüklemek için gereklidir.
Mikrofon Chatbot işlemleri ve görüntülü görüşme yapmak için gereklidir.

IOS

Uygulama İzni İzin Sebebi
Bildirimler Cep telefonunuza mobil bildirimleri gönderebilmek için gereklidir.
Fotoğraf / Medya / Dosya Galeriden profil fotoğrafı eklemek için gereklidir.
Kamera QR kod işlemlerini (para çekme / para yatırma / ödeme) gerçekleştirmek ve profil fotoğrafı çekmek için gereklidir.
Konum En yakın ATM ve şubeyi gösteren ekranın çalışması için gereklidir. QR kod ile para çekme işlemlerinde, yasa gereği konum bilgisi alınmaktadır. Müşterilere ekstra güvenlik sağlamak için isteğe bağlı olarak Para Transferi ekranında konum bilgisi alınmaktadır. Uygulama kullanılmadığında veya kapatıldığında arka planda konum bilgisi alınmamaktadır.
Kişiler GSM numarasına para göndermek ve GSM numarasına TL yüklemek için gereklidir.
4. Toplama Yöntemi

Bu verileriniz elektronik onay, kısa mesaj, elektronik posta, internet, dijital bankacılık platformları, internet şube ve benzeri elektronik ya da internet tabanlı araçlar gibi otomatik yöntemlerle elde edilebilecektir.

5. Saklama Süresi

Elde edilen kişisel verileriniz, yukarıda belirttiğimiz işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanabilmektedir. Başka bir gerekçe veya hukuki sebep olmaması ve sair zorunlulukların ortadan kalkması halinde; işlenme amaçları ortadan kalkan kişisel verileriniz silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

6. Temel İlkelerimiz

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun hareket etmek”, “Doğruluk ve güncellik”, “Belirli, açık ve meşru amaçlar için veri işlemek”, “Kişisel verilerin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmak”, “İlgili mevzuatta öngörülen veya ilgili amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmek” kişisel verilerinizi işleme faaliyetlerimizle bankamızın temel ilkeleridir.

7. Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Kurum Politikası’nda belirtilen şekilde bankamıza iletmeniz durumunda, banka talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda banka tarafından belirlenen ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri şu haklara sahiptir:

  • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenmek.
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmek.
  • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek.
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek.
  • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek.
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek.
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek.
  • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etmek.