İçeriğe Git İçeriğe Git Alt Bölüme Git
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, genel merkezi Büyükdere Cad. No: 129/1 Esentepe / Şişli / İstanbul olan, 0600002681400074 Mersis no’lu KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. tarafından veri sorumlusu sıfatı ile, kişisel bilgileriniz/verileriniz tarafımızca KVKK’da açıklandığı çerçevede işlenebilecektir. Konuya ilişkin ayrıntılar ve haklarınız bilgilendirme amaçlı olarak aşağıda özetlenmiştir.
  1. Adınız soyadınız, açık adresleriniz, telefon numaralarınız, TC kimlik numaranız, e-posta adresi ve taşınmaz teklif bilgisi gibi kişisel verileriniz, maliki olduğumuz gayrimenkulleri satın alma amacı ile verdiğiniz tekliflerin değerlendirilmesi, tarafınızla iletişime geçilebilmesi, Teklif değerlendirmesi yapılabilmesi, tarafınıza şartnameye ve sözleşmeye uygun hizmet sunulması, sözleşmelerin/şartnamenin ve tekliflerin gereğinin yerine getirilmesi, teklifinizin olumlu değerlendirilmesi halinde taşınmaz satış süreçlerinin yürütülebilmesi, Bankamızın raporlama, bilgi ve belge saklama yükümlülüğünü sağlama amacı ile KVKK madde 5/2’ye yer alan bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebi çerçevesinde Veri Sorumlusu sıfatıyla Bankamızın Kişisel Veri Güvenliği Politikasına uygun olarak işlenecektir.
  2. İşlenen kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesi uygun olarak mevzuatların öngördüğü kamu otoritelerine, tüm gerçek ve tüzel kişilere, ticari elektronik iletilerin gönderilmesi çerçevesinde hizmet alınacak ya da bilgi verilecek gerçek ve tüzel kişilere aktarılabilecektir.
  3. Kişisel verileriniz; sahibinden.com aracılığıyla verdiğiniz tekliflerle, elektronik onay ve/veya imzanız tanzim edilen şartnameler ve sair belgelerle, kısa mesaj, elektronik posta, internet ve benzeri otomatik yöntemlerle işlenebileceği gibi yazılı teklif formaları aracılığıyla otomatik olmayan yöntemlerle de işlenebilecektir.
  4. Kişisel verileriniz, işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanabilmektedir. Başka bir gerekçe veya hukuki sebep olmaması, uluslararası yasa veya düzenlemenin bulunmaması ve sözleşmelerden kaynaklı zorunlulukların ortadan kalkması halinde işlenme amaçları ortadan kalkan kişisel verileriniz silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.
  5. Bankamıza başvurarak kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmesi halinde bunların düzeltilmesini isteme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 7. Maddesinde öngörülen şartlar dahilinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerinizin yukarıdaki sebeplerle silinmesi veya yok edilmesi halinde bunların aktarıldığı üçüncü kişilere bilgi verilmesini isteme, işlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz Haklarınıza ilişkin taleplerinizi Bankamıza iletmeniz durumunda Bankamız niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Yukarıdaki haklarınızı kullanırken, işlemin ek bir maliyet gerektirmesi halinde ilgili mevzuat uyarınca ücret alınacaktır. Bu haklarınızı 6698 sayılı Kanunun ilgili 11. Maddesi gereği aşağıdaki iletişim kanalları aracılığıyla kullanabilirsiniz;
Çağrı Merkezi              : 444 0 123 / 0850 251 0 123
E-Posta                       : kvkk@kuveytturk.com.tr