İçeriğe Git İçeriğe Git Alt Bölüme Git
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, genel merkezi Büyükdere Cad. No: 129/1 Esentepe / Şişli / İstanbul olan, 0600002681400074 Mersis no’lu KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. tarafından veri sorumlusu sıfatı ile, kişisel bilgileriniz/verileriniz tarafımızca KVKK’da açıklandığı şekilde işlenecek, üçüncü kişilere açıklanabilecek imha edilecektir.  Konuya ilişkin ayrıntılar ve haklarınız bilgilendirme amaçlı olarak aşağıda özetlenmiştir.
  1. Adınız soyadınız, telefon numaranız, e-posta bilginiz, adres bilginiz “kişisel veri” kapsamında olduğundan iş bu kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen hukuki sebepler ve amaçlar çerçevesinde Veri Sorumlusu sıfatıyla Bankamızın yetkili kıldığı Veri İşleyenler tarafından Bankamızın Kişisel Veri Güvenliği Politikasına uygun olarak işlenecektir.

  2. Kişisel verilerinizin Bankamızca işlenmesinin hukuki sebepleri ve amaçları:
  • Sözleşmelerin kurulması ve hizmetin ifası için zorunlu olması ve sözleşmelerden kaynaklanan hak ve alacaklarımızın korunması, kullanılması ve tesisi için zorunlu bulunması hukuki sebebi ile
Tarafımıza verdiğiniz bağış talimatının usulüne uygun yerine getirilebilmesi veya adınıza yapılan bağışın gereği gibi ifası.
  • Bankamızın hukuki yükümlülüklerinin ifası için zorunlu olması hukuki sebebi ile
Verilerin doğru ve güncel tutulmasının sağlanması, şikayet, itiraz, talep, öneri, memnuniyet gibi bildirimlere geri dönüş yapabilmek, dolandırıcılığın önlenmesi, yapılan bağışlara ilişkin bağış makbuzu düzenlemek ve saklamak.
  • Mevzuat gereği zorunlu olması hukuki sebebi ile
Bankacılık mevzuatı, sigortacılık mevzuatı, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine ilişkin mevzuat, vergi mevzuatı, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı ve tüketici hukuku başta olmak üzere yurt içi ve uluslararası mevzuata uyumun sağlanması, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Bankalararası Kart Merkezi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Mali Suçları Araştırma Kurulu, T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi paylaşımı, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, mevzuattan kaynaklanan bilgi ve belge saklama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi.
  • Açık rıza göstermeniz halinde
Bağış yaptığınız kurum veya kuruluşa iletilebilmesi amacıyla işlenecektir.
  1. İşlenen kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesi ve kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin 9. maddesine uygun olarak yukarıdaki amaçlarla ticari elektronik iletilerin gönderilmesi çerçevesinde hizmet alınacak gerçek ve tüzel kişilere, mevzuatların öngördüğü kamu otoritelerine, tüm gerçek ve tüzel kişilere ve ayrıca talep edilmesi halinde, tarafınızın açık rızası alınmak kaydıyla (telefon numaranız, e-posta bilginiz, adres bilginiz için) bağış yapmak istediğiniz dernek, vakıf ve sair kuruluşlara, aktarılabilecektir.

  2. Kişisel verileriniz; 5411 sayılı Bankacılık Kanunu olmak üzere tüm yasalar ve ilgili mevzuat uyarınca onay ve/veya imzanızla tanzim edilen tüm sözleşmeler/bilgilendirme formları, beyanlarınız ve sair belgelerle otomatik olmayan yöntemlerle elde edilebileceği gibi; elektronik onay ve/veya imzanız ile yapacağınız bildirimlerle, kısa mesaj, elektronik posta ve benzeri her türlü iletişim aracı ve ortamla, ATM / XTM, Genel Müdürlük birimlerimiz, şubelerimiz, dijital bankacılık birimlerimiz, internet şubemiz, çağrı merkezimiz gibi kanallar aracılığıyla otomatik yöntemlerle toplanacaktır.

  3. Kişisel verileriniz, işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanabilmektedir. Başka bir gerekçe veya hukuki sebep olmaması, uluslararası yasa veya düzenlemenin bulunmaması ve sözleşmelerden kaynaklı zorunlulukların ortadan kalkması halinde işlenme amaçları ortadan kalkan kişisel verileriniz silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

  4. Bankamıza başvurarak kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmesi halinde bunların düzeltilmesini isteme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 7. Maddesinde öngörülen şartlar dahilinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerinizin yukarıdaki sebeplerle silinmesi veya yok edilmesi halinde bunların aktarıldığı üçüncü kişilere bilgi verilmesini isteme, işlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz Haklarınıza ilişkin taleplerinizi Bankamıza iletmeniz durumunda Bankamız niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Yukarıdaki haklarınızı kullanırken, işlemin ek bir maliyet gerektirmesi halinde ilgili mevzuat uyarınca ücret alınacaktır. Bu haklarınızı 6698 sayılı Kanunun ilgili 11. Maddesi gereği 444 0 123 / 0850 251 0 123 numaralı Çağrı Merkezi kanalı ve kvkk@kuveytturk.com.tr isimli e-posta adresi aracılığıyla kullanabilirsiniz.
 
 
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | Büyükdere Cad. No: 129/1 Esentepe / Şişli / İstanbul.
Mersis No: 0600002681400074 | kuveytturk@hs03.kep.tr | www.kuveytturk.com.tr | Tel: 444 0 123
Faaliyet Konusu: 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nda izin verilen her türlü faaliyet.