İçeriğe Git İçeriğe Git Alt Bölüme Git
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, genel merkezi Büyükdere Cad. No: 129/1 Esentepe / Şişli / İstanbul olan, 0600002681400074 mersis no’lu KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. tarafından veri sorumlusu sıfatı ile, kişisel bilgileriniz/verileriniz tarafımızca KVKK’da açıklandığı çerçevede işlenebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere açıklanabilecektir. Konuya ilişkin ayrıntılar ve haklarınız bilgilendirme amaçlı olarak aşağıda özetlenmiştir.
 
  1. Adınız soyadınız, TC kimlik numaranız, baba adınız, adresiniz, iletişim bilgileriniz, ödemenin yapılacağı hesap bilgileriniz, tapu bilgileriniz “kişisel veri” kapsamında olduğundan iş bu kişisel verileriniz, sahibi olduğunuz gayrimenkulün, bankamızdan finansman kullanacak müşterimize satılması sürecinde finansman değerlendirmesinin yapılabilmesi, gayrimenkul değerlendirme raporlarının hazırlanabilmesi, tapu sorgulamalarının yapılabilmesi, tarafınıza finansman ödemesinin yapılabilmesi, ödeme işlemlerine ilişkin olarak tarafınızla iletişime geçilebilmesi amaçları ile KVKK m. 5/2-ç: Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve m. 5/2-e: Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebi çerçevesinde Veri Sorumlusu sıfatıyla Bankamız tarafından Bankamızın Kişisel Veri Güvenliği Politikasına uygun olarak işlenecektir. 
  2. İşlenen kişisel verileriniz; yukarıdaki amaçlarla 6698 sayılı Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesine uygun olarak mevzuatın öngördüğü tüm gerçek ve tüzel kişilere, tapu müdürlüğüne, gayrimenkul değerlendime hizmeti aldığımız firmalara, ticari elektronik iletilerin gönderilmesi çerçevesinde hizmet alınacak kişilere aktarılabilecektir. 
  3. Kişisel verileriniz; başta gayrimenkulünüzün alıcısı olan müşterimiz tarafından tarafımıza sunulacak formlarlar aracılığıyla otomatik yöntemlerle elde edilebileceği gibi, tarafınızla yapılan telefon görüşmeleri, e-postalar ve tapu kayıt sistemi, ekspertiz raporları aracılığıyla otomatik olmayan yöntemlerle de elde edilebilecektir. 
  4. Kişisel verileriniz, işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanabilmektedir. Başka bir gerekçe veya hukuki sebep olmaması, uluslararası yasa veya düzenlemenin bulunmaması ve sözleşmelerden kaynaklı zorunlulukların ortadan kalkması halinde işlenme amaçları ortadan kalkan kişisel verileriniz silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.
  5. Bankamıza başvurarak kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmesi halinde bunların düzeltilmesini isteme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 7. Maddesinde öngörülen şartlar dahilinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerinizin yukarıdaki sebeplerle silinmesi veya yok edilmesi halinde bunların aktarıldığı üçüncü kişilere bilgi verilmesini isteme, işlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Yukarıdaki haklarınızı kullanırken, işlemin ek bir maliyet gerektirmesi halinde ilgili mevzuat uyarınca ücret alınacaktır. Bu haklarınızı 6698 sayılı Kanunun ilgili 11. Maddesi gereği aşağıdaki iletişim kanalları aracılığıyla kullanabilirsiniz;

Çağrı Merkezi: 444 0 123 / 0850 251 0 123
E-Posta: kvkk@kuveytturk.com.tr
 
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | Büyükdere Cad. No: 129/1 Esentepe / Şişli / İstanbul.
Mersis No: 0600002681400074 | kuveytturk@hs03.kep.tr | www.kuveytturk.com.tr | Tel: 444 0 123
Faaliyet Konusu: 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nda izin verilen her türlü faaliyet.