İçeriğe Git İçeriğe Git Alt Bölüme Git
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca,  mevzuatta düzenlenen tüm idari ve teknik önlemler alınarak veri sorumlusu sıfatıyla bankamızca (Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. | Büyükdere Cad. No: 129/1 Esentepe / Şişli / İstanbul. Mersis No: 0600002681400074) işlenen kişisel bilgileriniz/verileriniz KVKK’da açıklandığı çerçevede ve KVKK’da izin verilen durumlarda üçüncü kişilere aktarılabilecektir. Konuya ilişkin ayrıntılar ve haklarınız bilgilendirme amaçlı olarak aşağıda özetlenmiştir.
 
Bankamız Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. ile imzaladığınız sözleşmeler kapsamında tarafımıza ibraz ettiğiniz ve Bankamızca otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle işlenmiş bulunan; Adınız ve soyadınız, TC kimlik numaranız, Yabancı kimlik numaranız Vergi kimlik numaranız, Pasaport numaranız, telefon numaralarınız, e-posta adresiniz, ikâmet adresiniz, doğum yeriniz, doğum tarihiniz, cinsiyetiniz de dahil olmak üzere, her türlü bilgi “kişisel veri” kapsamında olduğundan, Kolay Adresleme Servisi (KOLAS) hizmetinden faydalanabilmeniz, iş süreçlerinin güvenliğinin sağlanması, mevzuatın gerektirdiği veya zorunlu kıldığı hallerde hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesinin sağlanması, tarafınızın meşru menfaatlerinin korunması için işbu kişisel verileriniz Veri Sorumlusu sıfatıyla Bankamız tarafından ilgili Bankalararası Kart Merkezi’ne aktarılacaktır. Kişisel verilerinizin aktarılmasının hukuki sebepleri KVKK m.5/2 uyarınca; c)  Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması ve ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olmasıdır.
 
 Bankamıza başvurarak kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, veri sorumlusu olarak kişisel verilerinin korunması amacıyla aldığımı idari ve teknik önlemleri öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmesi halinde bunların düzeltilmesini isteme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 7. Maddesinde öngörülen şartlar dahilinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerinizin yukarıdaki sebeplerle silinmesi veya yok edilmesi halinde bunların aktarıldığı üçüncü kişilere bilgi verilmesini isteme, işlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıdaki haklarınızı kullanırken, işlemin ek bir maliyet gerektirmesi halinde ilgili mevzuat uyarınca ücret alınacaktır. Bu haklarınızı 6698 sayılı Kanunun ilgili 11. Maddesi gereği aşağıdaki iletişim kanalları aracılığıyla kullanabilirsiniz;
 
Çağrı Merkezi  : 444 0 123 / 0850 251 0 123
E-Posta    : kvkk@kuveytturk.com.tr
  
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | Büyükdere Cad. No: 129/1 Esentepe / Şişli / İstanbul.
Mersis No: 0600002681400074 | kuveytturk@hs03.kep.tr | www.kuveytturk.com.tr | Tel: 444 0 123
Faaliyet Konusu: 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nda izin verilen her türlü faaliyet.
MSTS.0384.01