Arama Yapın

Kişisel Verilerle İlgili Aydınlatma - Plaka Tanımlama Sistemi

kvkk

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkındaki aydınlatma metnidir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, genel merkezi Büyükdere Cad. No: 129/1 Esentepe / Şişli / İstanbul olan, 0600002681400074 Mersis no’lu KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. tarafından veri sorumlusu sıfatı ile, kişisel bilgileriniz/verileriniz tarafımızca KVKK’da açıklandığı çerçevede; işlenebilecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere açıklanabilecektir. Konuya ilişkin ayrıntılar ve haklarınız bilgilendirme amaçlı olarak aşağıda özetlenmiştir.

1.Adınız ve soyadınız ile tarafınıza ait plaka bilgisi “kişisel veri” kapsamında olduğundan iş bu kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen hukuki sebepler ve amaçlar çerçevesinde Veri Sorumlusu sıfatıyla şirketimizin yetkili kıldığı Veri İşleyenler tarafından Şirketimizin Kişisel Veri Güvenliği Politikasına uygun olarak işlenecektir.

2. Kişisel verilerinizin Bankamızca işlenmesinin hukuki sebepleri ve amaçları:

  • Hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması sebebi ile

Otopark içindeki araçların ve şirketin mekan güvenliğinin sağlanması, planlamaların yapılabilmesi, yasal süreçler için saklanması,

  • Bankamızın meşru menfaatleri için verinin işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebi ile

Kayıtların tutulabilmesi ve sair amaçlarla işlenecektir.

3. İşlenen kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. Maddesine uygun olarak yalnızca mevzuatların öngördüğü kurum/kuruluşlar ve gerçek kişilere aktarılabilecektir.

4. Kişisel verileriniz plaka tanıma sistemi gibi otomatik yöntemlerle işlenebilecektir.

5. Kişisel verileriniz, işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanabilmektedir. Başka bir gerekçe veya hukuki sebep olmaması, uluslararası yasa veya düzenlemenin bulunmaması ve sözleşmelerden kaynaklı zorunlulukların ortadan kalkması halinde işlenme amaçları ortadan kalkan kişisel verileriniz silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

6. Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmesi halinde bunların düzeltilmesini isteme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 7. Maddesinde öngörülen şartlar dahilinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerinizin yukarıdaki sebeplerle silinmesi veya yok edilmesi halinde bunların aktarıldığı üçüncü kişilere bilgi verilmesini isteme, işlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz Haklarınıza ilişkin taleplerinizi Bankamıza iletmeniz durumunda Bankamız niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Yukarıdaki haklarınızı kullanırken, işlemin ek bir maliyet gerektirmesi halinde ilgili mevzuat uyarınca ücret alınacaktır. Bu haklarınızı 6698 sayılı Kanunun ilgili 11. Maddesi gereği aşağıdaki iletişim kanalları aracılığıyla kullanabilirsiniz;

Çağrı Merkezi : 444 0 123 / 0850 251 0 123

E-Posta: kvkk@kuveytturk.com.tr

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | Büyükdere Cad. No: 129/1 Esentepe / Şişli / İstanbul.

Mersis No: 0600002681400074 | kuveytturk@hs03.kep.tr | www.kuveytturk.com.tr | Tel: 444 0 123

Faaliyet Konusu: 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nda izin verilen her türlü faaliyet.

MSTS.0391.01