İçeriğe Git İçeriğe Git Alt Bölüme Git
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel bilgileriniz/verileriniz KVKK’da açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere açıklanabilecek, sınıflandırılabilecek, KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir. Konuya ilişkin ayrıntılar ve haklarınız bilgilendirme amaçlı olarak aşağıda özetlenmiştir.

1- Sizin gizliliğinizi korumaya önem veriyoruz. Talep ettiğiniz fon transfer hizmetlerini sunabilmek ve diğer bankacılık işlemlerinizi gerçekleştirmek üzere, Bankamıza sunduğunuz kişisel bilgilerinizi, işlem/transfer bilgilerinizi ve sunduğunuz bilgiler aracılığıyla hizmet temsilcilerimiz ve hizmet sağlayıcılarımızın sistemleri üzerinden otomatik ya da yarı otomatik olan yöntemlerle elde edebileceğimiz diğer bilgilerinizi 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 5/2/c maddesi gereği (Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.) işleyecek, kullanacak ve veri tabanlarımızda saklayacağız.
2- İşleminizin gerçekleştirilmesi için gerekmesi halinde, bilgilerinizi, işlemin karşı tarafıyla, yurt içindeki hizmet temsilcileriyle ve hizmet sağlayıcılarımızla paylaşabiliriz. 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat gerektirmediği sürece bilgilerinizi başka kimseyle paylaşmayacağız. Uygun görüldüğü şekilde kişisel verilere erişimi kısıtlamak için güvenlik uygulamalarına ve prosedürlerine sahibiz. 
3- Kişisel verileriniz; başta 5411 sayılı Bankacılık Kanunu olmak üzere tüm yasalar ve ilgili mevzuat uyarınca onay ve/veya imzanızla tanzim edilen sözleşme, form, talimat ve sair belgelerle, Bankamıza işlemin karşı tarafınca işlem bilgisi paylaşılması halinde bu veri paylaşım yöntemleriyle toplanacaktır. Bu verileriniz elektronik onay, kısa mesaj, elektronik posta, internet, telefon, ATM, XTM, dijital bankacılık platformları, internet şube ve benzeri elektronik ya da internet tabanlı araçlar gibi otomatik yöntemlerle elde edilebileceği gibi, Bankamıza sunulan formlar, sözleşmeler, bildirimler, adli veya idari merci kararları gibi otomatik olmayan yöntemlerle de elde edilebilecektir.
4- Bankamıza başvurarak kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmesi halinde bunların düzeltilmesini isteme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 7. Maddesinde öngörülen şartlar dahilinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerinizin yukarıdaki sebeplerle silinmesi veya yok edilmesi halinde bunların aktarıldığı üçüncü kişilere bilgi verilmesini isteme, işlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Bu haklarınızı 6698 sayılı Kanunun ilgili 11. Maddesi gereği aşağıdaki iletişim kanalları aracılığıyla kullanabilirsiniz;

Çağrı Merkezi    : 444 0 123 / 0850 251 0 123
E-Posta               : kvkk@kuveytturk.com.tr

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | Büyükdere Cad. No: 129/1 Esentepe / Şişli / İstanbul.
Mersis No: 0600002681400074 | kuveytturk@hs02.kep.tr | www.kuveytturk.com.tr | Tel: 444 0 123
Faaliyet Konusu: 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nda izin verilen her türlü faaliyet.