Skip to Content Skip to Content Skip to Bottom
 
 1. Amaç ve Kapsam
Bu Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.(Bundan sonra “Banka” olarak anılacaktır.) tarafından işlenen kişisel verilerin toplanma yöntemleri, kişisel veri işlemenin hukuki sebepleri ve amaçları, kişisel verilerin aktarıldığı kişi/kurumlar ve aktarım amaçları, KVKK’da yer verilen kişisel verilere ilişkin verisi işlenen gerçek kişilerin haklarına yönelik olarak bilgilendirme yapmak amacıyla hazırlanmıştır.
Banka olarak KVKK uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla hareket ediyor, kişisel verilerinizin işlenmesi ve muhafazası aşamalarında gerekli önlemleri alıyoruz.
Aşağıda yer alan tablo ile kişişel verilerinizi işleyen bankamız hakkında bilgi edinebilirsiniz.
 
Unvanı KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
Adres Büyükdere Cad. No: 129/1 Esentepe / Şişli / İstanbul.
Mersis/
Sicil
0600002681400074
 
 1. Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebebi ve Amacı
Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla ve hukuki sebeplerle Bankamızca işlenmektedir. Aşağıda yer alan Kişisel Veri Kategorisi içerikleri genel olarak şu şekildedir:
Kimlik: İsim, soy isim, T.C. kimlik numarası, vergi kimlik numarası, yabancı kimlik numarası pasaport numarası, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, medeni durum, vatandaşlık durumu, uyruk bilgisi
İletişim Bilgileri: Adres, elektronik posta, kayıtlı elektronik posta adresi, cep telefonu, sabit telefon ve faks numarası gibi iletişim bilgileri ile birlikte, telefon görüşmeleri, video görüşmeleri, elektronik posta yazışmaları ve sair yazılı talimatlar kapsamındaki iletişim kayıtları
İş ve Eğitim Verileri: Meslek, unvan, çalışma bilgisi, eğitim durumu, özgeçmiş bilgisi, maaş bilgisi
Pazarlama Verileri: Müşterilerimizin, müşteri adaylarımızın ve ilgili olabilecek diğer gerçek kişilerin verecekleri izin doğrultusunda alışveriş geçmişi bilgileri, anket, çerez kayıtları, kampanya çalışmasıyla elde edilen veriler, karşılaştırma imkanı sunan internet siteleri gibi yönlendirme amacıyla reklam ve pazarlama işbirliği yaptığımız kuruluşlardan temin edilen veriler, Bankamızın destek hizmeti aldığı elektronik ticaret siteleri gibi taraflardan aldığımız veriler
Finans Verileri: Hesap bilgileriniz, finansal geçmişiniz, müşteri bilgileri, müşterinin Banka’dan aldığı ürün ve hizmetlere yönelik bilgiler, IBAN, fatura bilgileri, tahsilat ve ödeme faaliyetlerine ilişkin bilgiler, kredi bilgileri, hesap hareketleri, vb.
İşlem Güvenliği Verileri: Elektronik bankacılık kanallarına giriş için gerekli müşteri bilgileri, IP adresleri, şifre ve parolalar, bu kanallarda kullanılan güvenlik uygulamaları ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi gibi amaçlarla işlenen konum bilgileri ile ilgili kişilerin rızasına istinaden işlenen biyometrik veriler
Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Çağrı merkezi ses kayıtları, kamera kayıtları, fotoğraf başta olmak üzere müşteriye ait görsel ve işitsel veriler
Talep ve Şikâyet Yönetimi Bilgisi: Müşteri İletişim Merkezi (MİM) kayıtları, fiziki ortamlardan gelen şikâyet kayıtları, her türlü talep ve şikâyetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler
Müşteri İşlem Bilgisi: Hesap hareketleri, finansman bilgileri, müşterini tanı prensipleri kapsamında alınan aylık işlem bilgileri,  fon bilgileri, kredi kartı limit ve bakiye bilgileri, senet/çek bilgileri, gişe dekontlarındaki bilgiler
Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi: Dava dosyasındaki bilgiler, haciz bilgisi, icra, maaş haczi, mahkeme/polis tutanakları, takyidat bilgisi, yasal takip bilgisi, hukuki alacak ve haklarının tespiti, takibi ve borçlarının ifası ile kanuni yükümlülükler kapsamında işlenen kişisel veriler
Denetim ve Teftiş Bilgisi:  İç denetim ve iç kontrol kayıtları/raporları ve kanuni yükümlülükleri ile politikaları uyarınca gerçekleştirilen uyum ve denetim faaliyetleri kapsamında işlenen kişisel veriler
Risk Yönetimi: Bankalar Birliği Risk Merkezi kayıtları, kredi risk skoru, kredi ve risk bilgileri, çek ve senet sorgu sonuçları 
 1. Purpose and Scope
This Clarification Text on the Processing of Personal Data ("Clarification Text") has been prepared in order to inform about the methods of collection of personal data processed by Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. (hereinafter referred to as the "Bank"), the legal reasons and purposes of personal data processing, the persons/institutions to whom personal data are transferred and the purposes of transfer, and the rights of real persons whose data are processed regarding the personal data included in the PDPL within the scope of the Law No. 6698 on the Protection of Personal Data (PDPL).
As a Bank, we act as a Data Controller in accordance with the PDPL and take the necessary measures during the processing and storage of your personal data.
With the table below, you can get information about our bank that processes your personal data.
 
Title KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
Address Büyükdere Cad. No: 129/1 Esentepe / Şişli / Istanbul.
Central Registry System/
Registration
0600002681400074
 
 1. The Legal Reason and Purpose for Personal Data Processing
Your personal data is processed by our Bank for the following purposes and legal reasons. The following Personal Data Category contents are generally as follows:
Identity: Name, surname, T.R. ID number, tax ID number, foreign ID number, passport number, birthplace, birth date, gender, marital status, citizenship status, nationality
Contact Information: Contact information such as address, e-mail, registered e-mail address, mobile phone, landline telephone and fax number, as well as communication records within the scope of telephone calls, video calls, e-mail correspondence and other written directives
Work and Education Data: Profession, title, employment information, educational status, CV information, salary information
Marketing Data: In line with the permission given by our customers, prospective customers and other real persons who may be related, shopping history information, surveys, cookie records, data obtained through campaigns, data obtained from organizations that we cooperate with for advertising and marketing purposes such as websites that offer comparison opportunities, data we receive from parties such as electronic commerce sites from which our Bank receives support services
Financial Data: Your account information, financial history, customer information, information on the products and services received by the customer from the Bank, IBAN, invoice information, information regarding collection and payment activities, credit information, account transactions, etc.
Transaction Security Data: Customer information required to log into the electronic banking channels, IP addresses, passwords and passcodes, location information processed for purposes such as security applications used in these channels and fulfillment of legal obligations, and biometric data processed based on the consent of the persons concerned
Audiovisual Records: Visual and audio data that belongs to the customer, especially call center audio recordings, camera recordings, photographs
Request and Complaint Management Information: Customer Communication Center (MİM) records, complaint records made in physical environments, personal data regarding the receiving and evaluating all kinds of requests and complaints
Customer Transaction Information: Account activities, financial information, monthly transaction information received in line with the principles of getting to know the customer, fund information, credit card limit and balance information, promissory note/check information, information on pay desk receipts
Legal Transaction and Compliance Information: Information in the case file, lien information, foreclosure, wage garnishment, court/police reports, encumbrance information, legal follow-up information, determination and follow-up of legal receivables and rights, fulfillment of debts and personal data processed within the scope of legal obligations
Audit and Inspection Information: Personal data processed within the scope of compliance and audit activities carried out in accordance with internal audit and internal control records/reports and legal obligations and policies
Risk Management: Banks Association Risk Center records, credit risk score, credit and risk information, check and promissory note query results 
 
Kişisel Veri Kategorisi/            Personal Data Category İşlenme Amaçları /                                Purposes of Processing Hukuka Uygunluk Sebebi / Reason for Compliance with Law
Finans, İletişim, Kimlik, İşlem Güvenliği, Müşteri İşlem, Risk Yönetimi / Finance, Communication, Identity, Transaction Security, Customer Transaction, Risk Management Bankamız faaliyet alanı içerisinde sağladığımız, ürün ve hizmetlerimize ilişkin yükümlülüklerini ve sorumluluklarımızı ifa edilmesi, Ödeme emri başlatma, hesap bilgisi hizmetinin sunulması dâhil olmak üzere ödeme hizmetlerinin sunulması, Sözleşme süreçlerimizin yürütülmesi,
Talebinize istinaden tüm ürün ve hizmetlerin iştiraklerimiz ve iş ortakları tarafından sürdürülebilmesini sağlanması, / Fulfilling our bank's obligations and responsibilities regarding the products and services we provide within our field of activity, Providing payment services, including initiating payment orders and providing account information services, Executing our Agreement processes,
Ensuring that all products and services can be maintained by our subsidiaries and business partners based on your request,
Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması,Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için zorunlu olması / It is directly related to the establishment or performance of the agreement, It is mandatory for us to fulfill our legal obligation
Finans, İletişim, Kimlik, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, İşlem Güvenliği, İş ve Eğitim Bilgileri, Müşteri İşlem, Risk Yönetimi / Finance, Communication, Identity, Audiovisual Records, Transaction Safety, Work and Educational Information, Customer Processing, Risk Management Kimliğinizin ve adres bilgilerinizin tespit ve teyit edilmesi, Müşteri bilgilerinin doğrulanması ve güncel olmasının sağlanması, Müşteri iletişim   temsilcilerimiz ile yapmış olduğunuz görüşmelerin ispat edilmesi, BDDK, TCMB, MASAK, GİB, SPK ve TBB Risk Merkezi ve benzeri bilgi verme  yükümlülüğümüz olan kamu kurumlarınca istenilen bilgilerin saklaması, raporlaması ve bu kurumların bilgi ve belge taleplerinin karşılanması / Detecting and confirming your identity and address information, Verifying customer information and ensuring it is up to date, Proving your conversations with our customer communication representatives, Storage of information requested by BRSA, CBRT, MASAK, Revenue Administration, CMB, BAT Risk Center and similar public institutions for which we are obliged to provide information, reporting and providing information and document requests for these institutions Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması,Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmesi için zorunlu olması / It is clearly stipulated in the law,
It is directly related to the establishment or performance of the agreement, It is mandatory for us to fulfill our legal obligation
Finans, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Hukuki İşlem, İletişim, İşlem Güvenliği, Kimlik, İş ve Eğitim Bilgileri, Müşteri İşlem, Risk Yönetimi / Finance, Audiovisual Records, Legal Process, Communication, Transaction Security, Identity, Work and Education Information, Customer Transaction, Risk Management Risk analizi yapılması, Risk yönetimi ve bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi / Conducting risk analysis, Conducting risk management and information security processes, Conducting Internal Audit / Investigation / Intelligence activities Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Hukuki yükülülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması / It is clearly stipulated in the law, It is mandatory to fulfill the legal obligation
Finans, Kimlik, İletişim, İş ve Eğitim Bilgileri, Müşteri İşlem / Finance, Identity, Communication, Work and Educational Information, Customer Transaction Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
Bütçe ve finansal raporlama süreçlerinin yerine getirilmesi, Müşterini tanı (KYC) kuralları ve düzenlemeleri kapsamında, tüzel kişi şirketinizin müşteri olarak kabul edilmesi öncesinde gerçek kişi hissedarların kimliğinin doğrulanması, Vekil veya temsilci tanımlamalarının yapılabilmesi / Executing storage and archive activities,
Fulfilling budget and financial reporting processes, Verifying the identity of real person shareholders before your legal entity company is accepted as a customer within the scope of the Know your customer (KYC) rules and regulations, Identifying the proxies or representatives
Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
Hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması / It is clearly stipulated in the law,
It is mandatory to fulfill the legal obligation
Finans, İletişim, Kimlik, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Hukuki İşlem, İş ve Eğitim Bilgileri, Müşteri İşlem / Finance, Communication, Identity, Audiovisual Records, Legal Processing, Work and Educational Information, Customer Transaction Hukuk işlerinin takibi, Hukuki süreçlerin yönetilmesi
Talep ve şikâyetlerinin takibi, danışmanlık hizmetlerinin alınabilmesi /
Follow-up of legal affairs, Management of legal processes
Tracking of requests and complaints, obtaining consulting services
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde / In the event that data processing is mandatory for the establishment, use or protection of a right
Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Görsel ve İşitsel Kayıtlar / Identity, Communication, Customer Transaction, Audiovisual Records Kurumsal iletişim ve etkinlik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, Müşteri memnuniyeti ve deneyimi, anket ve analiz çalışmalarının gerçekleştirilmesi / Realization of corporate communication and event activities, Customer satisfaction and experience, realization of survey and analysis studies
 
Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimiz için verilerinizin işlenmesi zorunlu olması, Açık rızanızın bulunması halinde / It is mandatory to process your data for our legitimate interest, provided that it does not harm your fundamental rights and freedoms, If you give your explicit consent
Kimlik, İş ve Eğitim Bilgileri, İletişim bilgileri / Identity, Work and Education Information, Contact information Temsilcisi/yetkilisi olduğunuz tüzel kişilik adına hesap açılışı yapabilmeniz, kimlik tespiti süreçlerinin tamamlanabilmesi / Opening an account on behalf of the legal entity of which you are the representative/authorized person, completing the identification processes Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
Hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması / It is clearly stipulated in the law,
It is mandatory to fulfill the legal obligation
Finans, İletişim, Kimlik, Müşteri İşlem Görsel ve İşitsel Kayıtlar / Finance, Communication, Identity, Customer Transaction Audiovisual Records İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerinin alınması vedeğerlendirilmesi, Müşterilerimize sunduğumuz ürün ve hizmet kalitesinin artırılması,
Bankamız süreçlerine yönelik müşteri memnuniyeti çalışmalarının gerçekleştirilmesi / Taking and evaluating suggestions for improving business processes, Improving the quality of products and services we offer to our customers,
Carrying out the customer satisfaction works for the processes of our bank
Hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimiz için verileriniz işlenmesi zorunlu olması /
It is mandatory to fulfill our legal obligation,
If it is mandatory to process your data for our legitimate interest, provided that it does not harm your fundamental rights and freedoms
Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, İşlem Güvenliği, Risk Yönetimi, Finans, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Talep ve Şikâyet Yönetimi Bilgisi, Denetim ve Teftiş Bilgisi / Identity, Communication, Customer Transaction, Transaction Security, Risk Management, Finance, Audiovisual Records, Request and Complaint Management Information, Audit and Inspection Information Banka sistemlerinin alt yapı, bakım onarım ile analiz ve geliştirme süreçlerinin gerçekleştirilmesi, Kullanıcı testleri süreçlerinin yürütülmesi ve testlerin raporlanması, Bankamız bilgi sistemleri ve işlem güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, Banka operasyon güvenliğinin sağlanması / Carrying out the infrastructure, maintenance and repair, analysis and development processes of the bank systems, Conducting user testing processes and reporting the tests, Carrying out our Bank's information systems and transaction security processes, Ensuring bank operation security
 
Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimiz için verilerinizin işlenmesi zorunlu olması / It is mandatory to process your data for our legitimate interest, provided that it does not harm your fundamental rights and freedoms
 
Hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirebilmesi için zorunlu olması / It is mandatory to fulfill our legal obligation
 
İş ve Eğitim Bilgileri, Pazarlama, Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, İşlem Güvenliği, Risk Yönetimi, Finans, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Talep ve Şikâyet Yönetimi Bilgisi, Denetim ve Teftiş Bilgisi /Work and Education Information, Marketing, Identity, Communication, Customer Transaction, Transaction Security, Risk Management, Finance, Audiovisual Records, Request and Complaint Management Information, Audit and Inspection Information Müşterilerimizin beklentilerini karşılamak ve hizmetlerimizi geliştirmek amacıyla strateji çalışmalarının yürütülmesi sırasında analiz yapılması,
Müşterilerin hesapların yönetimi amacıyla segment çalışması yapılması,İstatistik, anket ve analiz çalışmalarının yapılabilmesi / Conducting analysis during strategy activities in order to meet our customers' expectations and improve our services,
Conducting segment activities for the purpose of managing customers' accounts, Conducting statistics, surveys and analysis activities
Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimiz için verileriniz işlenmesi zorunlu olması / It is mandatory to process your data for our legitimate interest, provided that it does not harm your fundamental rights and freedoms
Ürün satışı, bülten gönderimi ve bilgilendirmelerin yapılması, Müşteri ilişkileri süreçlerinin yönetimi, Kullanmakta olduğunuz ürün ve hizmetlerimizle ilgili genel tekliflerin iletilmesi / Product sales, sending out newsletters and providing information, Management of customer relations processes, Sending general offers about our products and services you use Sözleşmenin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla / Provided that it is directly related to the execution of the agreement
Dijital Kanallar ve Sosyal Medya Kanallarında reklam, tanıtım, pazarlama aktivitelerimizin planlanabilmesi ve/veya gerçekleştirebilmesi / Planning and/or carrying out our advertising, promotion and marketing activities on Digital Channels and Social Media Channels Açık rızanız bulunması halinde / If you give explicit consent
Bankamızca sunulan ve aracılık edilen tüm ürün ve hizmetlerimizin müşterilerimize özel olarak sunulması amacıyla pazarlama analiz ve modelleme çalışmaları yapılması, / Conducting marketing analysis and modeling activities in order to present all products and services offered and mediated by our bank specifically to our customers, Açık rızanız bulunması halinde / If you give explicit consent
Reklam, kampanya ve promosyon süreçlerinin yürütülmesi ve bu amaçlarla tarafınızla iletişime geçilmesi,Markamız, ürün ve hizmetlerimiz ile bankacılık servislerimiz hakkında görüşlerinizi almak için sizinle iletişime geçilmesi / Carrying out advertising, campaign and promotion processes and contacting you for these purposes, Contacting you to get your opinions about our brand, products and services, and banking services
 
Lokasyon / Location Mobil/internet bankacılığı kullandığınız cihazların bilgi sistemleri ve güvenliğinin sağlanması amacıyla / For the purpose of ensuring the information systems and security of the devices you use in mobile/internet banking Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması / It is clearly stipulated in the law, It is mandatory to fulfill the legal obligation
Bulunduğunuz konumda faydalanabileceğiniz kampanyaların sunulması, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, (Mobil uygulamalarınızı kullanmanız halinde konum bilginiz işletim sisteminizdeki (IOS, Android vb.) izin tercihine göre alınmaktadır.)/ Offering campaigns that you can benefit from in your location, Conducting marketing analysis activities, (If you use your mobile applications, your location information is obtained according to the permission preference in your operating system (IOS, Android, etc.) Açık rızanızın bulunması / Having your explicit consent
Kimlik, İletişim, Lokasyon, Varlık Bilgisi, Araç Plakası Numarası, Araç Motor, Şasi Numarası, Tramer Kayıtları / Identity, Communication, Location, Asset Information, Vehicle License Plate Number, Vehicle Engine, Chassis Number, Tramer Records Acente sıfatıyla hareket ettiğimiz sigorta şirketleri tarafından, tarafınıza uygun sigorta ürünlerinin belirlenmesi, tarafınıza uygun fırsat/kampanyaların oluşturulması için planlama, istatistik ve analiz çalışmalarının yapılabilmesi, bu ürünlerin pazarlaması, tarafınızla iletişime geçilmesi/ Determining the insurance products suitable for you, carrying out planning, statistics and analysis activities to create suitable opportunities / campaigns for you, marketing these products, and contacting you through the insurance companies we act as agents. Açık rızanızın bulunması / Having your explicit consent
Yatırım Bilgisi, Varlık Bilgisi, Portföy Bilgisi, Segmentasyon ve Sınıflandırma Bilgisi/ Investment Information, Asset Information, Portfolio Information, Segmentation and Classification Information İştirakimiz Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından tarafınıza genel yatırım tavsiyesi verilmesi, yatırım danışmanlığı hizmeti sunulması, tarafınıza uygun fırsat/kampanyaların oluşturulması/ Giving you general investment advice, providing investment consultancy services, creating suitable opportunities / campaigns for you by our subsidiary Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş. Açık rızanızın bulunması / Having your explicit consent
 
Özel Nitelikli Kişisel Veri Kategorisi / Private Personal Data Category İşlenme Amaçları / Purposes of Processing Hukuka Uygunluk Sebepleri / Reasons for Compliance with Law
Biyometrik Veri/ Biometric Data Uzaktan kimlik tespiti yöntemiyle yeni müşterimiz olmayı talep etmeniz veya uzaktan kimlik tespiti ile işlem yapmanız için talepte bulunmanız halinde/ If you request to become our new customer via remote identification method or request to carry out transactions via remote identification method Açık rızanızın bulunması halinde / If you give explicit consent
Ceza Mahkûmiyeti/ Criminal Conviction Çek hesabı açtırmak istemeniz halinde yasaklılık kontrolünün yapılması/ Prohibition check if you want to open a checking account Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi / It is clearly stipulated in the law, It is mandatory to fulfill the legal obligation
Ceza Mahkûmiyeti, Dernek, Vakıf / Criminal Conviction, Association, Foundation Hukuki işlerin takibi sırasında, BDDK, TCMB, MASAK, GİB, SPK ve TBB Risk Merkezi ve benzeri bilgi verme yükümlülüğümüz olan kamu kurumlarınca istenilen kontrollerin gerçekleştirilmesi, bilgilerin saklaması, raporlaması ve bu kurumların bilgi ve belge taleplerinin karşılanması, / During the follow-up of legal affairs, Performing the controls, storing and reporting the information requested by the BRSA, CBRT, MASAK, Revenue Administration, CMB and BAT Risk Center and similar public institutions that we are obliged to provide information, and meeting the information and document requests of these institutions, Bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi,
Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, / The establishment, exercise and protection of a right are clearly stipulated in the Laws, Fulfillment of a legal obligation,
It is clearly stipulated in the law, It is mandatory to fulfill the legal obligation
 Sağlık/ Health Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi amacıyla, / For the purpose of carrying out social responsibility and civil society activities, Açık rızanızın bulunması halinde / If you give explicit consent
 
 1. Kişisel verilerin aktarılması / Transfer of personal data
Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen taraflara, aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebeplerle aktarılmaktadır / Your personal data is transferred to the parties mentioned below for the following purposes and legal reasons:
 
Aktarılan Kişi veya Kurumlar / Persons or Institutions to Which Your Personal Data is Transferred Aktarma Amaçları / Transfer Purposes
Kanunen bilgi almaya yetkili kurum ve kuruluşlara (örn. BDDK, SPK, TCMB, MASAK, SGK, Kredi Kayıt Bürosu, Bankalararası Kart Merkezi, Türkiye Bankalar Birliği) / To institutions and organizations legally authorized to receive information (for example BRSA, CMB, CBRT, MASAK, SSI, Credit Registration Bureau, Interbank Card Center, Banks Association of Türkiye) /
 
Risk yönetimi, risk izleme faaliyetlerinin yürütülmesi ve yasal raporlama yapılması, düzenleme ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, şikayet ve hukuki süreçlerin işletilmesi amacıyla, / Conducting risk management, risk monitoring activities and legal reporting, conducting regulatory and audit activities, operating complaints and legal processes,
Yurtiçi ve/veya Yurtdışı Ödeme işlemi hizmet sağlayıcıları ve ödeme programı üyesi olan diğer mali kuruluşlar veya bankalara
(Mastercard Visa,Moneygram dahil uluslararası ya da yurtiçinde kurulu kartlı ödeme sistemleri kurum ve kuruluşları) /
To Domestic and/or Foreign Payment transaction service providers and other financial institutions or banks that are members of the payment program
(International or domestic card payment systems institutions and organizations including Mastercard Visa, Moneygram)
Ödeme işlemlerinizin gerçekleştirilmesi ve bizden almış olduğunuz ürün ve hizmetleri sunabilmek, Banka Hesaplarını Birleştirme projesinin sunulması, Açık Bankacılık Hizmetlerinin sunulması amacıyla / Performing your paying transactions and being able to offer the products and services you have received from us, presenting the project of Merging Bank Accounts, providing Open Banking Services
Yurtiçi ve/veya yurtdışındaki şube ve birimler ile hissedar(lar)ımıza ve iştiraklerimize (Kuwait Finance House, Neova Katılım Sigorta A.Ş., Architecht Bilişim Sistemleri ve Pazarlama Ticaret A.Ş., Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş. vd.) / To our domestic and/or foreign branches and units, as well as to our shareholders(s) and subsidiaries (Kuwait Finance House, Neova Katılım Sigorta A.Ş., Architecht Bilişim Sistemleri ve Pazarlama Ticaret A.Ş., Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş. etc.) Müşteri ile hizmet ilişkisinin kurulması, işleyişi ve sona erdirilmesi amacıyla, konsolide finansal tablo hazırlama çalışmaları, risk yönetimi, izleme ve iç denetim faaliyetleri yapılması amacıyla, / Preparing consolidated financial statements, and conducting risk management, monitoring and internal audit activities for the purpose of establishing, functioning and termination of the service relationship with the customer,
Bankamıza talimat vermeniz halinde talimatınızda belirttiğiniz Yurtiçi ve/veya yurtdışındaki gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri / If you give instructions to our bank, the Domestic and/or foreign real persons or legal entities of private law that you specify in your instructions Talimatlarınızın yerine getirilmesi / Fulfilling your instructions
İş ortaklarımıza / To our business partners Talep ettiğiniz bankacılık ürün ve hizmetleri ile ödeme hizmetlerinin sunulabilmesi amacıyla, ticari elektronik ileri gönderilmesi amacıyla / Providing the banking products and services and payment services that you request, sending commercial electronic messages
Dış hizmet aldığımız tedarikçilere, bağımsız denetim şirketlerine, hukuk hizmeti alınan yurtiçi ve/veya yurtdışındaki üçüncü taraflara / To suppliers, independent audit companies from whom we receive external services, domestic and/or foreign third parties from whom legal services are obtained Bankaya destek ve danışmanlık hizmeti verebilmeleri amacıyla, hukuki süreçlerimizin yürütülmesi, hukuki incelemeler yapılabilmesi amacıyla / Being able to provide support and consultancy services to the bank, carrying out our legal processes, to be able to conduct legal investigations
Bankacılık faaliyetleri ile ilgili olarak muhabir ilişkisi içinde olduğumuz yurtiçi ve/veya yurtdışındaki bankalar ve finansal kuruluşlara / To domestic and/or foreign banks and financial institutions with which we have correspondent relations in relation to banking activities Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesine ilişkin işlem sırasında veya işlem sonrası kontrollere yönelik yapılacak incelemelerin yerine getirilmesi amacıyla / Fulfilling the inspections to be carried out for the controls during or after the transaction related to the laundering of proceeds of crime and the prevention of the financing of terrorism
Acentesi olduğumuz şirketlere (Neova Katılım Sigorta A.Ş., Katılım Emeklilik),İştiraklerimiz(Architecht Bilişim Sistemleri ve Pazarlama Ticaret A.Ş., Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş.)’e / To the companies we are agents of (Neova Katılım Sigorta A.Ş., Katılım Emeklilik), Our Subsidiaries (Architecht Bilişim Sistemleri ve Pazarlama Ticaret A.Ş., Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş.) Tarafınıza uygun ürünlerin tespit edilip, tanıtılması amacıyla / Identifying and promoting the products suitable for you
 
 
 
 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi
 
Otomatik Olmayan Yöntemlerle;
 
 • Fiziki (şube vb.) ürün/hizmet/kampanya başvurularınız sırasında bankamıza verdiğiniz bilgi ve belgeler ile,
 • Dolaylı bir şekilde temsilcilerinizden (Örn. vekil, veli, vasi vb.),
 • İşyeriniz (örneğin gelir bilgisi teyidi yapmak için) sağlanan verilerden,
 • Müşteri iletişim merkezimiz ve diğer birimlerimiz ile gerçekleştirdiğiniz görüşme kayıtlarından,
 
Otomatik Olan Yöntemlerle;
 
 • Dijital (mobil bankacılık, internet sitesi, müşteri iletişim merkezi, IVR, AT vb.) ortamlardan yaptığınız başvurular yoluyla,
 • ATM, XTM ve benzeri kanallarla
 • Mobil bankacılık kanallarından yaptığımız uzaktan kimlik tespiti yöntemiyle (örn; biyometrik yüz verisi),
 • Kimlik ve adres bilgilerinizin kayıtlı olduğu kamu kuruluşları ve diğer kuruluşların veri tabanları (Örn. Kimlik Paylaşım Sistemi (“KPS”), Adres Paylaşım Sistemi (“APS”) ,
 • Kredi skoru bilgilerinizin yer aldığı resmi kurum ve kuruluşlar (Örn. Kredi Kayıt Bürosu (“KKB”), Çiftçi Kayıt Sistemi (“ÇKS”) Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi(“TBB Risk Merkezi”),
 • Bankamız ile sözleşme ilişkisi kurulmasına aracılık eden mağaza, bayi, elektronik ticaret siteleri gibi destek hizmeti aldığımız kuruluşlar,
 • Bankamızca Açık Bankacılık Ödeme Hizmetlerini tarafınıza sunabilmek amacıyla mobil bankacılık uygulaması üzerinden diğer Ödeme Hesap Sağlayıcıları’ndan,
 • Karşılaştırma web siteleri gibi yönlendirme amacıyla reklam ve pazarlama işbirliği yaptığımız kuruluşlar,
 • Sosyal ağlar ve diğer teknoloji sağlayıcıları (örneğin reklamlarımız aracılığı ile bize ulaştığınızda),
 • Müşterilerimizi daha iyi anlamak ve genel eğilimleri değerlendirmek için raporlama hizmeti aldığımız veri hizmetleri sunan firmalardan
 • Bankamıza ait mobil uygulama ve internet sitelerinde üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu ile çevrimiçi davranışsal hareketlerinizin takip edilmesi neticesinde,
 • Cep telefonunuzdan veya kartınız ile yapmış olduğunuz harcamalar yoluyla (konum bilginizi) elde ettiğimiz verileri toplamaktayız.
 
 1. Haklarınız
KVKK’nın 11. maddesine göre kişisel verileriniz ile ilgili şu haklara sahipsiniz;
 
 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyor iseniz buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme.
 
Haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak, kvkk@kuveytturk.com.tr adresine kayıtlı elektronik posta yoluyla başvurarak veya tarafınızca Bankaya beyan edilen ve tarafınızca doğrulanarak/teyit edilerek Bankamız sistemine kayıt edilen elektronik posta adresi veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun (“Kurul”) ileride belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.
 
Başvuruda;
Ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusu bulunmalıdır.
 
Talebiniz en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılır. Başvurunuza yönelik işlemlerin ayrı bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret tarafınızdan alınabilir.
 
 1. The Method of Collecting Personal Data
 
Through Non-Automatic Methods;
 
 • With the information and documents you provided to our bank during your physical (branch etc.) product/service/campaign applications,
 • Indirectly from your representatives (e.g. proxy, parent, guardian, etc.),
 • From the data provided by your workplace (for example, to confirm income information),
 • From the records of the conversations you have made with our customer contact center and other units,
 
Through Automatic Methods;
 
 • Through the applications you make from digital (mobile banking, website, customer contact center, IVR, AT, etc.) environments,
 • Via ATM, XTM and similar channels
 • With the remote identification method through mobile banking channels (e.g. biometric face data),
 • Databases of public institutions and other organizations where your identity and address information is registered (for example Identity Sharing System (“KPS”), Address Sharing System ("APS”) ,
 • Official institutions and organizations that contain your credit score information (for example Credit Registration Bureau ("KKB”), Farmer Registration System ("ÇKS”) Banks Association of Türkiye Risk Center ("BAT" Risk Center"),
 • Organizations from which we receive support services such as stores, dealers, electronic commerce sites that mediate the establishment of a contractual relationship with our bank,
 • From other Payment Account Providers via the mobile banking application in order to be able to offer Open Banking Payment Services to you by our Bank,
 • Organizations with which we cooperate in advertising and marketing for referral purposes, such as comparison websites,
 • Social networks and other technology providers (for example, when you contact us through our ads),
 • From companies offering data services, where we receive reporting services to better understand our customers and evaluate general trends
 • As a result of tracking your online behavioral movements with the integration of different servers that our Bank works on in the mobile applications and websites belonging to our Bank,
 • The data we obtain from your mobile phone or through the expenditures you make with your card (your location information).
 
 1. Your Rights
Pursuant to Article 11 of PDPL, you have the following rights regarding your personal data;
 
 • To find out whether your personal data has been processed or not,
 • If your personal data has been processed, to request information about it,
 • To find out the purpose of the processing of your personal data and whether they are used in accordance with their purpose,
 • To know the third parties to whom your personal data is transferred in the country or abroad,
 • To request correction of your personal data in case of incomplete or incorrect processing, and to request the notification of the transaction carried out in this context to the third parties to whom your personal data has been transferred,
 • To request the deletion or destruction of your personal data in the event that the reasons for processing disappear, although it has been processed in accordance with the provisions of Law no 6698 and other relevant laws, and to request the notification of the transaction carried out in this context to the third parties to whom your personal data has been transferred,
 • To object if you think that a result has arisen against you by analyzing your processed data exclusively through automated systems,
 • To request the compensation of the damage in case of damage caused due to the unlawful processing of personal data.
 
You may transmit your request to exercise your rights, in writing, by applying via e-mail registered to the address kvkk@kuveytturk.com.tr or by the electronic mail address declared by you to the Bank and verified/confirmed by you and registered in our Bank's system or by other methods that will be determined in the future by the Personal Data Protection Board (the “Board”).
 
In the application;
Name, surname, and if the application is written, signature, T.R. ID no for citizens of the Republic of Türkiye, nationality, passport no or id no for foreigners, residence or workplace address for notification, if any, e-mail address, telephone and fax number for notification, and subject of the request must be included.
 
Your request will be finalized free of charge as soon as possible and no later than thirty (30) days. If the transactions for your application require a separate cost, you may be charged the fee in the tariff determined by the Board.
 
 
 
Çağrı Merkezi/ Call Center: 444 0 123 / 0850 251 0 123
E-Posta/E-Mail: kvkk@kuveytturk.com.tr

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | Büyükdere Street No: 129/1 Esentepe / Şişli / Istanbul.
Mersis No: 0600002681400074 | kuveytturk@hs03.kep.tr | www.kuveytturk.com.tr | Tel: 444 0 123
Activity: Any Activity Allowed Under Banking Law 5411.
MSTS.0761.01