İçeriğe Git İçeriğe Git Alt Bölüme Git

KVKK Aydınlatma-Senet Borçlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, genel merkezi Büyükdere Cad. No: 129/1 Esentepe / Şişli / İstanbul olan, 0600002681400074 mersis no’lu KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. tarafından veri sorumlusu sıfatı ile, kişisel bilgileriniz/verileriniz tarafımızca KVKK’da açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere açıklanabilecektir. Konuya ilişkin ayrıntılar ve haklarınız bilgilendirme amaçlı olarak aşağıda özetlenmiştir.

1) Bankamıza sunulan senet üzerinde yer verdiğiniz adınız, soyadınız, TC kimlik numaranız ve telefon numaranız “kişisel veri” kapsamında olduğundan, işbu kişisel verileriniz KVKK madde 5/2’de yer alan veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması hukuki sebepleri çerçevesinde, borçlusu olduğunuz senedin takibini yapabilmeniz, akıbetini öğrenebilmeniz, ödemenin hangi şubede yapılabileceğine ilişkin bilgi edinebilmeniz ve ihbarnamelerde yaşanan aksaklıkların önüne geçilebilmesi için tarafınıza işbu bildirim SMS’inin gönderilmesi amacı ile işlenmektedir.

2) İşlenen kişisel verileriniz yalnızca yukarıdaki amaç ve mevzuatın öngördüğü diğer amaçlar ile 6698 sayılı Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin maddelerine uygun olarak, mevzuatların öngördüğü kurum, kuruluş ve gerçek kişilere ve Bankamızın ticari elektronik ileti hizmeti aldığı kurum, kuruluş ve gerçek kişilere aktarılabilir.

3) Kişisel verileriniz; Bankamıza sunulan senet aracılığıyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilebilmekte olup, elektronik posta ve telefon görüşmeleri gibi otomatik yöntemlerle de elde edilebilecektir.

4) Kişisel verileriniz, işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanabilmektedir. Başka bir gerekçe veya hukuki sebep olmaması, uluslararası yasa veya düzenlemenin bulunmaması ve sözleşmelerden kaynaklı zorunlulukların ortadan kalkması halinde işlenme amaçları ortadan kalkan kişisel verileriniz silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

5) Bankamıza başvurarak kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmesi halinde bunların düzeltilmesini isteme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 7. Maddesinde öngörülen şartlar dahilinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerinizin yukarıdaki sebeplerle silinmesi veya yok edilmesi halinde bunların aktarıldığı üçüncü kişilere bilgi verilmesini isteme, işlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıdaki haklarınızı kullanırken, işlemin ek bir maliyet gerektirmesi halinde ilgili mevzuat uyarınca ücret alınacaktır.
Bu haklarınızı 6698 sayılı Kanunun ilgili 11. Maddesi gereği aşağıdaki iletişim kanalları aracılığıyla kullanabilirsiniz; Çağrı Merkezi: 444 0 123 / 0850 251 0 123 E-Posta: kvkk@kuveytturk.com.tr

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | Büyükdere Cad. No: 129/1 Esentepe / Şişli / İstanbul. Mersis No: 0600002681400074 | kuveytturk@hs03.kep.tr | www.kuveytturk.com.tr | Tel: 444 0 123 Faaliyet Konusu: 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nda izin verilen her türlü faaliyet. MSTS.0685.01 AYDINLATMA METNİ

Kişisel Verilerle İlgili Aydınlatma - Senet Borçlusu metnine buradan ulaşabilirsiniz.