İçeriğe Git İçeriğe Git Alt Bölüme Git
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel bilgileriniz/verileriniz KVKK’da açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir. Konuya ilişkin ayrıntılar ve haklarınız bilgilendirme amaçlı olarak aşağıda özetlenmiştir.
  • Bankamız müşterisi tarafından ve/veya tarafınızca, İletişim Araçları Sözleşmesi ile yetkilendirilmeniz amacıyla tarafımıza iletilen; adınız, soyadınız, telefon numaralarınız (iş, cep, faks), e-posta adresiniz, adresiniz, telefon görüşmelerinize ait ses kayıtları,  Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranız, doğum tarihiniz, doğum yeriniz ve babanızın adı dahil olmak üzere şahsınıza ait her türlü bilgi “kişisel veri” kapsamında olduğundan, İletişim Araçları Sözleşmesi kapsamında kullanacağınız talimat, teyit, doğrulama yöntemlerinin sağlanabilmesi amacıyla Bankamızca tarafınıza tanımlanacak yetkili tanımının gerçekleştirilmesi için kişisel verileriniz Veri Sorumlusu sıfatıyla işlenecektir. Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri KVKK m.5/2 uyarınca; bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olmasıdır.
  • İşlenen kişisel verileriniz; yukarıdaki amaçlarla ve talep edilmesi halinde, mevzuatın öngördüğü tüm kurum ve kuruluşlara, gerektiğinde BDDK, MASAK, mahkemeler de dahil olmak üzere kamu otoritelerine aktarılabilecektir. Ayrıca anılan kişisel verileriniz, Bankamızın uymak zorunda olduğu ulusal veya uluslararası mevzuat ile taraf olduğu ulusal veya uluslararası sözleşmeler hükümlerinin zorunlu kılması ya da Bankamız doğrudan tarafı olmasa ve doğrudan zorunlu olmasa bile mevzuat ve sözleşmelere uymanın Bankamız ve/veya dâhil olduğu grup/iştirakler çıkarları açısından gerekli olması halinde, ulusal ya da uluslararası (FATCA veya benzeri) kurum veya kuruluşlarla da paylaşılabilecektir.
  • Kişisel verileriniz; başta Sizi yetkili olarak tanımlayan firmanın Bankamızdan almak istediği hizmet kapsamında tarafınızı yetkilendirdiğini beyan ettiği İletişim Araçları Sözleşmesi, elektronik posta ve telefon görüşmeleri, varsa tarafınızca sunulacak bilgi ve beyanlar gibi otomatik olan ve olmayan yöntemlerle elde edilebilecektir.
  • Bankamıza başvurarak kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmesi halinde bunların düzeltilmesini isteme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 7. Maddesinde öngörülen şartlar dahilinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerinizin yukarıdaki sebeplerle silinmesi veya yok edilmesi halinde bunların aktarıldığı üçüncü kişilere bilgi verilmesini isteme, işlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Yukarıdaki haklarınızı kullanırken, işlemin ek bir maliyet gerektirmesi halinde ilgili mevzuat uyarınca ücret alınacaktır. Bu haklarınızı 6698 sayılı Kanunun ilgili 11. Maddesi gereği aşağıdaki iletişim kanalları aracılığıyla kullanabilirsiniz.
Çağrı Merkezi: 444 0 123 / 0850 251 0 123
E-Posta: kvkk@kuveytturk.com.tr
 
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | Büyükdere Cad. No: 129/1 Esentepe / Şişli / İstanbul.
Mersis No: 0600002681400074 | kuveytturk@hs02.kep.tr | www.kuveytturk.com.tr | Tel: 444 0 123
Faaliyet Konusu: 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nda izin verilen her türlü faaliyet.