İçeriğe Git İçeriğe Git Alt Bölüme Git
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, genel merkezi Büyükdere Cad. No: 129/1 Esentepe / Şişli / İstanbul olan, 0600002681400074 Mersis no’lu KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. tarafından veri sorumlusu sıfatı ile, kişisel bilgileriniz/verileriniz tarafımızca KVKK’da açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere açıklanabilecek, sınıflandırılabilecek ve yine KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir. Konuya ilişkin ayrıntılar ve haklarınız bilgilendirme amaçlı olarak aşağıda özetlenmiştir.
 1. Adınız soyadınız, açık adresleriniz, telefon numaralarınız, görsel ve işitsel kayıtlarınız, gelir seviyeniz, eğitim seviyeniz, risk bilgileriniz, Bankamız nezdindeki hesaplarınıza ilişkin tüm bilgiler de dahil olmak üzere şahsınıza ait her türlü bilgi “kişisel veri” kapsamında olduğundan iş bu kişisel verileriniz bankacılık faaliyetlerimizin Bankamız prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini; sözleşmelerinizin ve talimatlarınızın gereğinin yerine getirilmesi; tarafınıza sunduğumuz hizmet için gerekli değerlendirmelerin yapılması; sizlere ait verilerin doğru ve güncel tutulmasının sağlanması; Bankamız ürün ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak ya da tarafınıza kutlama ya da temennilerini iletmek gibi amaçlarla her türlü ticari elektronik iletiler gönderebilmek ve Bankamızın sağladığı hizmetlerden kolaylıkla yararlanabilmenizi temin edebilmek, mevzuatın öngördüğü bilgi saklanması, raporlanması ve diğer yükümlülüklere uymak, iş faaliyetlerimizin ve banka içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonlarının planlanması, icrası ve sürdürülmesi; güvenlik sebebiyle ve kanundan kaynaklanan yükümlülüklerimiz kapsamında bankamıza ait ATM ve şubelerde kamera görüntülerinin kaydedilmesi; şikayet, itiraz, talep, öneri, memnuniyet gibi bildirimlerin sizlere daha iyi hizmet verebilmemiz için bildirim yönetim sistemimizde kayıt altında tutulması; Bankamızın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, finans, iletişim, pazar araştırması, kredibilite değerlemelerinin yapılması ve satın alma operasyonlarımızın yürütülmesi; bankacılık mevzuatı, sigortacılık mevzuatı, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine ilişkin mevzuat, sermaye piyasası mevzuatı, vergi mevzuatı, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı ve tüketici hukuku başta olmak üzere yurt içi ve uluslararası mevzuata uyumun sağlanması ve bu kanunlar kapsamında risk izleme ve bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Kredi Kayıt Bürosu, Bankalararası Kart Merkezi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu, Mali Suçları Araştırma Kurulu, T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi paylaşımı, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, mevzuattan kaynaklanan bilgi ve belge saklama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, güvenliğin sağlanması, dolandırıcılığın önlenmesi, hukuki süreçlerimizin yönetilmesi ve sosyal sorumluluk projelerinin gerçekleştirilmesi, tarafınıza kesintisiz olarak ve güvenilir hizmet verilebilmesi, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki bankacılık faaliyetlerimizi yerine getirebilmek amaçlarıyla aşağıda belirtilen hukuki sebepler çerçevesinde Veri Sorumlusu sıfatıyla Bankamızın yetkili kıldığı Veri İşleyenler tarafından işlenecektir.
 1. Kişisel verilerinizin Bankamızca işlenmesinin hukuki sebepleri:
  • KVKK m.5/1 kişisel verinin; KVKK m.6/2 özel nitelikli kişisel verinin işlenmesine ilişkin ilgiliden açık rızanın alınmış olması,
  • KVKK m.5/2(a); Verilerinizin işlenmesinin mevzuat gereği zorunlu olması,
  • KVKK m.5/2(c); Bankamızdan hizmet almak için Bankamız ile karşılıklı akdedeceğiniz sözleşmelerin kurulması ve ifası için zorunlu olması,
  • KVKK m.5/2(ç); Bankamızın mevzuattan kaynaklanan raporlama ve yetkili mercilerle bilgi paylaşma gibi hukuki yükümlülüklerinin ifası için zorunlu olması,
  • KVKK m.5/2; Bankamız ile aranızdaki sözleşmelerden kaynaklanan hak ve alacaklarımızın korunması, kullanılması ve tesisi için zorunlu bulunması,
  • KVKK m.5/2(f) Bankamızın meşru menfaatleri için verinin işlenmesinin zorunlu olmasıdır.
 1. İşlenen kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesi ve kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin 9. maddesine uygun olarak yukarıdaki amaçlarla mevzuatın öngördüğü tüm gerçek ve tüzel kişilere, acentelik faaliyetlerini yürüttüğümüz sigorta şirketlerine, ticari elektronik iletilerin gönderilmesi çerçevesinde hizmet alınacak ya da bilgi verilecek gerçek ve tüzel kişilere, emir iletimine aracılık, işlem aracılığı, portföy aracılığı faaliyetlerimiz çerçevesinde ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere sermaye piyasası işlemlerimiz çerçevesinde iş ilişkisinde bulunduğumuz tüm gerçek ve tüzel kişilere, BDDK, TCMB, SPK, MASAK, GİB dahil olmak üzere kamu otoritelerine, yurt içi ve yurt dışındaki hissedarlarımıza, iştiraklerimize, bağlı ortaklıklarımıza ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğumuz diğer bankalara, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 73/4. Maddesinde belirtilen finansal kuruluşlar ve diğer gerçek ve tüzel kişilere aktarılabilecektir.
 1. Kişisel verileriniz; başta 5411 sayılı Bankacılık Kanunu olmak üzere tüm yasalar ve ilgili mevzuat uyarınca onay ve/veya imzanızla tanzim edilen bankacılık hizmetlerine ilişkin tüm sözleşmeler/bilgilendirme formları ve sair belgelerle, elektronik onay ve/veya imzanız ile yapacağınız bildirimlerle, hakkınızdaki yargı kararlarının, icra takiplerinin Bankamıza iletilmesiyle, kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamla, telefon, faks ve benzeri her türlü iletişim aracıyla, ATM XTM, Genel Müdürlük birimlerimiz, şubelerimiz, dijital bankacılık birimlerimiz, internet şubemiz, çağrı merkezimiz gibi kanallar aracılığıyla toplanacaktır. Bu verileriniz elektronik onay, kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı, telefon, ATM, XTM, dijital bankacılık platformları, internet şube ve benzeri elektronik ya da internet tabanlı araçlar gibi otomatik yöntemlerle elde edilebileceği gibi, Bankamıza sunulan formlar, sözleşmeler, bildirimler, adli veya idari merci kararları gibi otomatik olmayan yöntemlerle de elde edilebilecektir.
 1. Kişisel verileriniz, işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanabilmektedir. Başka bir gerekçe veya hukuki sebep olmaması, uluslararası yasa veya düzenlemenin bulunmaması ve sözleşmelerden kaynaklı zorunlulukların ortadan kalkması halinde işlenme amaçları ortadan kalkan kişisel verileriniz silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.
 1. Bankamıza başvurarak kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmesi halinde bunların düzeltilmesini isteme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 7. Maddesinde öngörülen şartlar dahilinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerinizin yukarıdaki sebeplerle silinmesi veya yok edilmesi halinde bunların aktarıldığı üçüncü kişilere bilgi verilmesini isteme, işlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz Haklarınıza ilişkin taleplerinizi Bankamıza iletmeniz durumunda Bankamız niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Yukarıdaki haklarınızı kullanırken, işlemin ek bir maliyet gerektirmesi halinde ilgili mevzuat uyarınca ücret alınacaktır. Bu haklarınızı 6698 sayılı Kanunun ilgili 11. Maddesi gereği aşağıdaki iletişim kanalları aracılığıyla kullanabilirsiniz.


Çağrı Merkezi: 444 0 123 / 0850 251 0 123
E-Posta: kvkk@kuveytturk.com.tr
 
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | Büyükdere Cad. No: 129/1 Esentepe / Şişli / İstanbul.
Mersis No: 0600002681400074 | kuveytturk@hs02.kep.tr | www.kuveytturk.com.tr | Tel: 444 0 123
Faaliyet Konusu: 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nda izin verilen her türlü faaliyet.