Arama Yapın

Harici Garantiler

Harici Garantiler

Harici Garantiler vasıtasıyla yurt dışında iş yaptığınız kişilere ödemeye dair Kuveyt Türk destekli güvenceler verebilirsiniz.

Hemen Başvur

Kuveyt Türk’ün Harici Garantiler desteği ile dünyanın dört bir yanına yönelik her türlü iş ve ödemeleriniz için muhataplarınıza güvence verebilirsiniz.

Harici Garanti Nedir?

Harici Garanti, Türkiye’deki işletmelerin yurt dışında, yabancı menşei işletmelerin ise Türkiye’de iş yapabilmelerine olanak sağlayan sözleşmelerdir.
Harici Garantiler, bir işin veya ödemenin yapılmaması durumunda lehine düzenlenen muhatabı korur.

Harici Garanti Türleri

Direkt Garanti (Letter of Guarantee)

 • Direkt Garanti, amirin bankası tarafından düzenlenen garanti mektubunun muhatap tarafından kabul edilmesi şartıyla kullanılır.
 • Amirin bankası, garanti mektubunu muhataba hitaben düzenler ve yurt dışı muhabir bankasından hiçbir sorumluluk üstlenmeden muhataba iletmesini, ihbar etmesini ister.
 • İhbar bankası, garanti metnini aynen muhataba iletir. Söz konusu bankanın ikincil görevi, tazmin talebinin yetkili kişilerce imzalanıp imzalanmadığının kontrolüdür.

Kontrgaranti (Counter-guarantee)

 • Kontrgaranti, bankaların müşterilerine verecekleri teminat mektuplarına karşılık farklı bir bankadan talep ettikleri taahhüt garantisidir.
 • Kuveyt Türk Mobil üzerinden anında Kuveyt Türklü olarak Türkiye’nin riskini almak istemeyen yurt dışındaki muhataplarınıza teminat mektubu verme sürecinde bu garantiden faydalanabilirsiniz.
 • Kuveyt Türk, o ülkedeki muhabir bankasına düzenlediği Kontrgaranti ile muhataba mektubun ulaştırılmasını sağlar.

Diğer Harici Garanti Türleri

 • Geçici Garanti Mektubu (Tender Bond/Bid Bond): İhalelere katılmak için ihale makamına hitaben verilir.
 • Kati / Kesin Garanti Mektubu (Performance Guarantee): Sözleşmenin süresi boyunca ve garantinin kapsamındaki yükümlülükler yerine getirilmediği takdirde muhatabın talepte bulunabilmesi için verilen garanti türüdür.
 • Avans Garanti Mektubu (Advance Payment Guarantee): İthalatçının ya da iş yaptıran tarafın, işin bir an önce yapılması için yükleniciye ön ödeme yapması durumunda verilen garantidir. Amir yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde avans ya da peşin ödenen miktarın derhal geri ödeneceğine dair güvence sağlar.
 • Ödeme Garantisi (Payment Guarantee): Vesaik ve Mal Mukabili ödeme şekline göre yapılan ithalat işlemlerinde, vesaik ya da mallar geldiğinde satıcıya sözleşmede belirtilen tutarın ödeneceği garanti edilir.
 • Alıkoyma Garantisi (Retention Bond): İhaleyi açan taraf ya da işveren, sözleşme konusu işin tamamlanmasını müteakip belirli süre için sözleşme bedelinin bir kısmını ödemeyerek elinde tutar. Bu koşul, her ödemeden belli miktarda kesinti yapmak suretiyle sağlanır. Yüklenici, işverene bir garanti mektubu (Retention Bond) verdiğinde yükleniciye yapılan ödemelerden kesinti yapılmasına gerek kalmaz.
 • Standby Akreditif (Stand-by Letter of Credit): Akreditif muhatabına karşı girilen bir yükümlülüğün yerine getirileceğinin veya getirilmediği takdirde ödeme yapılacağının güvencesi olarak açılan garanti türüdür.

Harici Garanti Uygulama Aşamaları

 • Lehtar ve muhatap taraflar, ilgili işe yönelik aralarında sözleşme imzalar.
 • Lehtar, bankasından doğrudan muhataba veya muhatabın bankasına ihbar edilmek üzere direkt garanti mektubu düzenlenmesi talebinde bulunur. Eğer mektup muhatabın bankasına düzenletilmek isteniyorsa talep Kontrgaranti şeklinde açılır.
 • Lehtarın talebi doğrultusunda istenilen şekilde mektup düzenlenir.
 • Muhatabın bankası, kendisine iletilen direkt garantiyi muhataba ihbar eder. Kontrgaranti düzenlenmişse kendi garanti metnini düzenler.

Harici Garantiler için başvurunuzu Kuveyt Türk şubeleri aracılığıyla hemen yapın!

Harici Garantiler Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

 • Harici Garantiler’de taraflar kimlerdir?
  • Garantör Banka: Garantiyi düzenleyen, muhataba karşı yükümlülüğü ve sorumluluğu olan bankadır.
  • Kontrgarantör Banka: Garantör veya diğer kontrgarantör banka lehine Kontrgaranti düzenleyen bankadır.
  • Lehtar: Garantiye konu iş ilişkisinde yükümlülük altına giren ve yükümlülüğü garanti ile desteklenen taraftır.
  • Muhatap: Lehine garanti düzenlenen taraftır.
 • Harici Garantiler’de tarafların hak ve sorumlulukları nasıl düzenlenir?

Tarafların hak ve sorumlulukları, Uluslararası Ticaret Odası tarafından yayımlanan URDG 758 broşürü ile belirlenir.

 • Harici Garantiler’in avantajları nelerdir?

Harici Garantiler’de lehtar, haksız bedel tazmini olmaması için ilgili kuralları belirleme yetkisine sahiptir. Ayrıca lehtar için uygun olmayan tazmin talebi karşılığında bankalarca ödeme yapılmaması olanağı mevcuttur.
Muhatap ise teminat mektubuna konu işin bedelinin ödeneceğine ilişkin banka garantisine sahip olur.