Arama Yapın

İthalat

.

İthalat süreçlerinizi kolayca tamamlamak için akreditiften mal mukabili ödemeye kadar birçok farklı yöntemi tercih edebilirsiniz.

Hemen Başvur

İthalat ödemelerinizi, Kuveyt Türk’ün tercihinize sunduğu yöntemlerle güvenle yapabilirsiniz. İthalat süreçlerinizde faydalanabileceğiniz ödeme yöntemleri hakkında detaylı bilgi almak için hemen size en yakın Kuveyt Türk şubesi ile iletişime geçin!

İthalat Ödeme Türleri

Peşin Ödeme

Peşin ödeme, ithalata konu malların bedelinin sevkten veya teslimattan önce ihracatçıya gönderiminin yapılmasıdır.

Peşin Ödeme Avantajları

İthalatçı açısından:

 • Pazarlık ve indirim olanağı sağlar.
 • Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) yükümlülüğü doğurmaz.
 • Peşin Ödeme’de, banka masraf ve komisyonları düşüktür.

İhracatçı açısından:

 • En güvenli ödeme şeklidir.
 • Ön finansman olanağı sağlar.
 • Kur veya vade riskine yol açmaz.

Mal Mukabili Ödeme

 • Mal Mukabili Ödeme, ihracatçının mal bedelini almadan malları ve bütün evrakları ithalatçıya gönderdiği işlemlerdir.
 • Ödeme, malın tesliminden sonra tarafların öngördüğü bir tarihte ihracatçıya yapılır. 
 • Açık hesap olarak da bilinen bu ödeme şeklinde ihracatçı ve ithalatçı arasında uzun süreli, güvene dayalı ticari ilişki söz konusudur. 
 • İhracatçının; malının ithalatçı tarafından kabul göreceğine, anlaşılan tarihte ihracat bedelini tahsil edeceğine, ithalatçının ülkesinin ekonomik ve politik olarak istikrarlı olduğuna inandığı durumlarda kullanır.

Mal Mukabili Ödeme Avantajları

 • Bu ödeme türü, vesaik mukabili ya da akreditif işlemlerine oranla daha az maliyetlidir.
 • İthalatçı, belgeler doğrudan kendisine geldiği için malları daha hızlı biçimde ve ödeme yapmadan gümrükten çekebilir.

Vesaik Mukabili Ödeme

Vesaik Mukabili Ödeme, ihracatçının malları yükleyip malın mülkiyetini temsil eden vesaiki banka üzerinden vesaik bedelinin tahsil edilmesi şartıyla ithalatçının bankasına gönderdiği ödeme şeklidir. 

Vesaik Mukabili Ödeme Türleri

 • Ödeme Karşılığı: İthalatçı ödemeyi yaptıktan sonra evrakları teslim alabilir.
 • Kabul Kredili Vesaik Mukabili: İthalatçı, ödemenin ileri bir tarihte yapılacağını gösteren poliçeyi kabul etmesi durumunda vesaiki teslim alabilir.
 • Avalli Kabul Kredili Vesaik Mukabili: Vesaikin ithalatçıya teslimi, hem ithalatçının ödemenin ileri bir tarihte yapılacağını gösteren poliçeyi kabul etmesine hem de ithalatçının bankasının ödemeye garanti vermesi şartına bağlıdır.

Vesaik Mukabili Ödeme Özellikleri

 • Bankalar, avalli işlemler haricinde, ihracatçıya herhangi bir ödeme garantisi vermez.
 • İthalatçı banka, ödeme yapılmadan veya poliçe kabul edilmeden önce malın gümrükten çekilmesi için gerekli vesaiki ithalatçıya teslim etmez. Dolayısıyla ihracatçı açısından güven oluşur.
 • Uluslararası kabul görmüş URC 522 standardının kurallarına tabidir. Bu kurallar, vesaik mukabili işleminde yer alan tarafların haklarına ve yükümlülüklerine dair sınırları belirler.

Vesaik Mukabili Ödeme Avantajları

 • Hem ithalatçı hem de ihracatçı açısından Akreditif işlemlerine göre daha kolay, hızlı ve düşük maliyetlidir.
 • İşlemler, URC 522 kurallarına tabi olunmasından dolayı tarafların yükümlülükleri ve hakları çerçevesinde yürütülür.
 • İthalatçı açısından tahsil vesaiki bankasına ulaşmadan ödeme yapma yükümlülüğü yoktur.

Akreditif

Akreditif, mal ya da hizmet alıcısının talebine dayanarak bankanın ismi belirtilen satıcıya verdiği ve alıcı tarafından ayrıntıları belirtilmiş özel şartlar doğrultusunda, mala ya da hizmete ilişkin belgelerin ibrazı karşılığında, vade dahilinde belirtilen meblağın ödeneceğine dair şartlı taahhüttür.
Akreditifler, Milletlerarası Ticaret Odası tarafından yayımlanan "Akreditiflere İlişkin Birörnek Usuller ve Uygulama Kuralları" (UCP 600) broşürüne tabidir.
UCP 600 kapsamında Akreditif, adı ve tanımlaması nasıl olursa olsun, amir bankanın (alıcının bankası) uygun ibrazı karşılayacağına ilişkin kesin yükümlülüğünü oluşturan nitelikte düzenleme anlamına gelir.

Akreditif Türleri

Ödeme Yöntemlerine Göre Akreditifler

 • Görüldüğünde Ödemeli Akreditif (At Sight Payment L/C): Akreditif tutarının, akreditif şartlarına uygun vesaikin amir bankaya veya amir bankanın yetki verdiği bankaya ibrazını müteakip ödemenin yapıldığı akreditiflerdir.
 • Vadeli Akreditif (Deferred Payment L/C): Akreditif tutarının, akreditif şartlarına uygun vesaikin amir bankaya veya amir bankanın yetki verdiği bankaya ibrazına müteakip akreditifte belirlenen vadede ödeme yapılmasını öngören akreditiflerdir.
 • Karışık Ödemeli Akreditif (Mixed Payment L/C): Birden fazla ödeme yönteminin birlikte kullanıldığı akreditiflerdir. Akreditif tutarının bir kısmı peşin, geri kalan bakiye belirlenmiş vadede ödenir.

Yapılarına Göre Akreditifler

 • Teyitsiz Akreditif (Unconfirmed L/C): Amir banka haricinde herhangi bir bankanın ödeme garantisini taşımayan akreditiflerdir.
 • Teyitli Akreditif (Confirmed L/C): Lehtara, amir bankanın yanı sıra teyit bankası tarafından da şarta bağlı ödeme garantisinin verildiği akreditiflerdir.
 • Rotatif-Devreden Akreditif (Revolving L/C): Alıcı ile satıcı arasında süreklilik gösteren alım-satım anlaşmasının olması durumunda kullanılan akreditiflerdir. Her yükleme için ayrı ayrı akreditif açtırmak yerine kararlaştırılan süre boyunca yapılacak tüm yüklemeleri kapsamak üzere tek bir düzenleme yapılır. Rotatif akreditifler, zamana ya da miktara bağlı olarak açılabilir ve otomatikman yenilerek kullanılabilir.
 • Devredilebilir Akreditif (Transferable L/C): İhracat işleminde ihracatçının üretici yerine alım satım işlemine aracılık eden konumunda olduğu durumlarda kullanılan akreditiflerdir. Devredilebilir akreditif, tek seferde bir veya birden fazla lehtara devredilebilir. İlk lehtarın devrettiği akreditif, ikinci lehtar tarafından başka bir satıcıya devredilemez.

Akreditif Avantajları

İhracatçı açısından:

 • Bir banka aracılığıyla ödeme güvencesine sahip olabilir.
 • Akreditife ihracatçının bankasının teyit eklemesi durumunda karşı ülke ve banka riski en alt seviyeye iner.

İthalatçı açısından:

 • Bankalar, alıcı adına akreditif koşullarının yerine getirilip getirilmediğini inceler. Bu nedenle alıcı, akreditif koşullarını yerine getirmeyen satıcıya ödeme yapılmayacağından emindir.
 • En son yükleme tarihinin saptanabilmesi, malları zamanında teslim alabilme olanağı sağlar. Amir; malların ne zaman, nerede, nasıl yükleneceğini belirleyebilir.
 • Bir finansman aracı olan akreditif, ihracatçı ile anlaşıldığında vadeli ödeme olanağı sunar.

Akreditif Nasıl Uygulanır?

 • İthalatçı ile ihracatçı aralarında sözleşme imzalar.
 • Amir konumundaki ithalatçı, bankasına sözleşme şartlarına uygun Akreditif açtırma talimatı verir.
 • Amir banka, ithalatçıdan gerekli talimatları alır ve Akreditif metnini oluşturur.
 • Amir banka, hazırlamış olduğu akreditif metnini MT 700 swift mesajı ile ihracatçının bulunduğu ülkedeki muhabirine gönderir.
 • İhracatçı, kendisine ihbar edilen Akreditif şartlarını inceler. Eğer amir bankanın hazırladığı metindekiler ve ithalatçı ile imzalanan sözleşme şartları arasında uygunluk söz konusuysa Akreditif’te belirtilen malları hazırlar ve gönderimi yapar.
 • İhracatçı, malı gönderdikten sonra Akreditif’te belirtilen belgeleri (vesaiki) hazırlayarak görevli bankaya ibraz eder. İbrazın gerçekleştiği yer, ihbar bankasının yanı sıra teyit veya üçüncü bir banka da olabilir.
 • Akreditif şartlarına uygun veya rezervli vesaiki alan görevli banka, talimat ekindeki belgeleri amir bankaya gönderir.
 • Gönderimi alan amir banka, vesaiki inceler ve uygunluk söz konusuysa vadesinde ödemeyi yapar. Vesaik rezervli ise banka, rezervleri kabul edip etmeyeceğine dair ithalatçıdan bilgi talebinde bulunur. Amir banka, Akreditif şartlarına göre vesaiki ithalatçıya teslim eder.
 • İthalatçı, vesaiki aldıktan sonra ithalatı gerçekleştirerek süreci sonlandırır.
 • Ödeme karşılığı: İthalatçı, ödemeyi yaptıktan sonra evrakları testlim alabilir.