İçeriğe Git İçeriğe Git Alt Bölüme Git

Denetim Komitesi

Denetim Komitesi, Yönetim Kurulu’nun denetim ve gözetim faaliyetlerinin yerine getirilmesine yardımcı olmak üzere icrai görevi bulunmayan Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilen asgari 2 üyeden oluşur. Denetim komitesi, Yönetim Kurulu adına bankanın iç sistemlerinin etkinliğini ve yeterliliğini, bu sistemler ile muhasebe ve raporlama sistemlerinin Bankacılık Kanunu ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde işleyişini ve üretilen bilgilerin bütünlüğünü gözetmek, bağımsız denetim kuruluşları ile derecelendirme, değerleme ve destek hizmeti kuruluşlarının Yönetim Kurulu tarafından seçilmesinde gerekli ön değerlendirmeleri yapmak, Yönetim Kurulu tarafından seçilen ve sözleşme imzalanan bu kuruluşların faaliyetlerini düzenli olarak izlemek, Bankacılık Kanunu’na istinaden yürürlüğe giren düzenlemeler uyarınca konsolidasyona tabi ortaklıkların iç denetim faaliyetlerinin konsolide olarak sürdürülmesini ve eşgüdümünü sağlamakla görevli ve sorumludur. Denetim Komitesi, en az 3 ayda bir veya duruma göre başkanın veya üyelerden birinin daveti ile toplanır. Toplantı gün, saat, yeri ve gündemi başkan tarafından belirlenir ve toplantı tarihinden 7 gün önce üyelere davet ve toplantı gündemi gönderilir.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi; Yönetim Kurulu’nun belirlediği icrai görevi olmayan en az 2 Yönetim Kurulu üyesinden oluşur. Üyeler aralarından bir başkan seçerler. Kurumsal Yönetim Komitesi, yılda en az 2 defa veya duruma göre başkanın veya üyelerden birinin daveti ile toplanır. Toplantı gün, saat, yeri ve gündemi başkan tarafından belirlenir ve toplantı tarihinden 7 gün önce üyelere davet ve toplantı gündemi gönderilir. Kurumsal Yönetim Komitesi, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

 • Kurumsal yönetime ilişkin yapı ve süreçlerin mevcut mevzuat hükümlerine ve banka temel ilkelerine uyumunu izlemek,
 • Bu mevzuat ve ilkelerle uyumsuzluğu tespit edilen konu ve uygulamalarla ilgili uyumlaştırma çalışmalarının çerçevesini belirlemek,
 • Etkin bir kurumsal yönetim yapılanmasına ilişkin Yönetim Kurulu’na öneriler sunmak,
 • Kurumsal değerlerin ve etik kuralların oluşturulmasında öncülük etmek, konuya ilişkin çalışmalara destek vermek,
 • Kurumsal Yönetim Politikası’nın uygulanması ve uyumun temin edilmesi amacıyla kaynakları planlamak,
 • Periyodik gözden geçirme, standartlar, politikalar, talimatlar ve uygulama usullerinin onaylanması için belirlenen çerçeve ve süreçlerin uygulanmasını izlemek,
 • Bankanın internet sitesinde Kurumsal Yönetim ilkelerinin yayınlanmasını ve gerektiğinde güncellenmesini sağlamak,
 • Yıllık dönemler itibarıyla icra ettiği faaliyetleri ve bu faaliyetlerin sonuçlarını yönetim kuruluna raporlamak.

Kredi Komitesi

Kredi Komitesi, Bankacılık Kanunu hükümleri çerçevesinde görev yapmak üzere, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca belirlenecek esaslara göre Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur.  
Kredi Komitesinin çalışmaları, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca belirlenecek esas
ve usullere uygun olarak yürütülür. 

Risk Komitesi

Risk Komitesi; Yönetim Kurulu’nun belirlediği icrai görevi olmayan en az 2 Yönetim Kurulu üyesinden oluşur. Üyeler aralarından bir başkan seçerler. Risk Komitesi, yılda en az 2 defa veya duruma göre başkanın veya üyelerden birinin daveti ile toplanır. Toplantı gün, saat, yeri ve gündemi başkan tarafından belirlenir ve toplantı tarihinden 7 gün önce üyelere davet ve toplantı gündemi gönderilir. Risk Komitesi, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

 • Bankaların İç Sistemleri ve İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde risk yönetimi, iç kontrol ve uyumla ilgili iç sistemler sorumlusu görevini yürütmek,
 • Risk yönetimi, iç kontrol ve uyumla ilgili iç sistemleri oluşturmak, etkin, yeterli ve uygun bir şekilde işletilmesini sağlamak,
 • İç sistemler kapsamındaki birimlerden kendisine bağlı olanların faaliyetlerine ilişkin strateji ve politikalar ile yönetmelik ve uygulama usullerini Yönetim Kurulu onayına sunulmadan önce gözden geçirmek, bunların etkin bir şekilde uygulanmasını ve idame ettirilmesini sağlamak,
 • İç sistemler kapsamındaki birimlerden kendisine bağlı olanların koordinasyonunu sağlamak,
 • Kendisine bağlı olan iç sistem birimlerine ilişkin uygulamalar ile ilgili olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nca ya da bağımsız denetçilerce tespit edilen hata veya eksiklikleri zamanında dikkate alarak gidermek için gerekli önlemleri almak üzere Yönetim Kurulu’nu bilgilendirmek, tespit edilen hata ve eksiklikleri değerlendirerek aynı veya benzer eksiklik ve hataların oluşabileceği alanlara ilişkin iç kontrol faaliyetlerinin yönlendirilmesini sağlamak,
 • Bankanın maruz kaldığı riskler ve bu risklerin ölçüm yöntemleri ile yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,
 • İSEDES’in tasarlanması, tesis edilmesi ve uygulanmasını temin etmek suretiyle maruz kalınan riskler için yeterli sermaye bulundurulmasını sağlamaktır.

İcra Komitesi

İcra komitesi Banka faaliyetlerinin yürütülmesine ve Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasına nezaret etmek üzere, biri Banka’nın Genel Müdürü olmak üzere en az üç Yönetim Kurulu üyesinden oluşur. İcra Komitesi aşağıda maddeler halinde belirtilen konularda yetkili ve görevlidir:
 
a)       Yönetim Kurulu’nca kendisine tevdi edilen her türlü görevi yapmaktadır.
b)       Banka özkaynaklarının %1’ini aşan ve fakat %10’unu aşmayan tutar (konusu ne olursa olsun her bir işlem) için; müşteriler, kefiller, ipotek verenler ve/veya sair borçlu sıfatını haiz üçüncü şahıslar ile (takip öncesi veya sonrası herhangi bir aşamada) sulh anlaşmaları akdetme, borcu imha etme, ibra konularında karar vermeye yetkilidir.
c)        Miktar ve değeri Banka özkaynaklarının %10’una kadar olan gayrimenkul, iştirak, her türlü demirbaş alımı, projeye iştirak kararı, ortaklık ve yatırım konularında yetkilidir.
d)       Miktar ve değeri Banka özkaynaklarının %10’nunu aşan Banka’nın yapmayı planladığı gayrimenkul, iştirak, her türlü ortaklık ve yatırım konularında ön değerlendirmeleri yapmakta ve Yönetim Kurulu onayına sunmaktadır.
e)       Miktar ve değeri Banka özkaynaklarının %10’una kadar olan her türlü bakım, onarım, tadilat işleri ile malzeme, emtia, teçhizat ve hizmet alımları konularında karar vermeye; Yönetim Kurulu tarafından onaylanan bütçe dâhilinde yine Banka özkaynaklarının %10’unu aşmayacak yıllık harcama kararları almaya veya buna dair iç düzenlemeleri onaylamaya yetkilidir.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk  Komitesi

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi, biri bankanın Genel Müdürü olmak üzere Yönetim Kurulu’nun belirlediği en az iki Yönetim Kurulu üyesinden oluşur. Komite, Kuveyt Türk’ün gerçekleştireceği ve yöneteceği sosyal sorumluluk projelerini belirlemeye, bu projelerle ilgili kararları almaya yetkilidir. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi, bu yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde çalışmalarını yürütür. 

Ücretlendirme ve Aday Belirleme Komitesi

Aday Belirleme Komitesi, Yönetim Kurulu’nun belirlediği en az 2 icrai görevi bulunmayan 3 Yönetim Kurulu üyesinden oluşur. Üyeler aralarından bir başkan seçerler. Aday Belirleme Komitesi üyeleri, Yönetim Kurulu tarafından atanır ve azil edilir. Aday Belirleme Komitesi, yılda bir defa veya duruma göre başkanın veya üyelerden birinin daveti ile toplanır. Toplantı gün, saat, yeri ve gündemi başkan tarafından belirlenir ve toplantı tarihinden 7 gün önce üyelere davet ve toplantı gündemi gönderilir. Yönetim Kurulu’na yeni yapılacak olan (KFH’nın sermayesini temsil eden) üye atamaları, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı atamalarına ilişkin olarak Yönetim Kurulu’na önerilerde bulunur.

Komitenin amacı,Yönetim Kurulu, CEO ve Yönetim Kurulu ücretlerinin rekabetçi ve bankanın kültür, hedef ve stratejilerine uygun olmasını temin eden, şeffaf ve yönetmeliklere uygun bir Ücret Politikası geliştirmektir. Komite, mevcut sistemi gözden geçirmek ve bir sonraki yılın CEO, üst yönetim ve çalışan yıllık ücretlerini belirlemek için yılda en az bir kere, tercihen yılsonuna doğru toplanır. İhtiyaç olması durumunda Komite Başkanı ve diğer üyelerin talepleri doğrultusunda ek toplantılar yapılır. Toplantı gün, saat, yer ve gündemi başkan tarafından belirlenir ve toplantı tarihinden en geç 7 gün önce üyelere davet ve toplantı gündemi gönderilir.

Yatırımcı İlişkileri bölümümüze sıkça sorulan soruların cevaplarına buradan ulaşabilirsiniz.

Detaylı Bilgi