İçeriğe Git İçeriğe Git Alt Bölüme Git

Yatırım Hesabı Nedir? 

Birikimlerini sermaye piyasalarında değerlendirmek isteyen müşterilere sunulan bir hesap türüdür. Bu hesap aracılığıyla müşterilerimiz katılım esaslı hisse senedi, yatırım fonu ve kira sertifikası gibi sermaye piyasası ürünlerinin alım satımını gerçekleştirebilirler.

Yatırım Hesabı Nasıl Açılır? 

Yatırım hesabı açılışı, tüm şubelerimiz aracılığıyla veya Kuveyt Türk Mobil üzerinden ücretsiz olarak yapılabilmektedir. Ürünlerle ilgili ücret ve yasal kesintiler için lütfen ürün sayfasına bakınız.

Sıkça Sorulan Sorular

Yatırım Hesabı açılışlarında ücret alınır mı?

Hayır. Yatırım hesabı açılırken, sizin adınıza Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde açılan hesap için oluşan masraflar dahil olmak üzere herhangi bir açılış ücreti veya hesap işletim ücreti alınmamaktadır.

Hesap açılışı sırasında yapılan Uygunluk Testi nedir?

Yatırım kuruluşu tarafından pazarlanan ya da müşteri tarafından talep edilen ürün ya da hizmetin müşteriye uygun olup olmadığının değerlendirilmesi amacıyla, müşterilerin söz konusu ürün veya hizmetin taşıdığı riskleri anlayabilecek bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadıklarının tespit edilmesidir. Yatırım kuruluşları alım satıma aracılık ve halka arza aracılık faaliyetleri kapsamında yalnızca genel müşterilere uygunluk testi yapmakla yükümlüdür.
 
İstisnalar: Ürün veya hizmetin müşterinin kendi talebi doğrultusunda sunulması ve uygunluk testi yapmakla yükümlü olmadığına dair müşteriyi bilgilendirmesi şartıyla;
  • Tefas’ta işlem gören yatırım fonları ile para piyasası fonları ve kısa vadeli yatırım fonları katılma payları,
  • Hazine Müşteşarlığı tarafından ihraç edilmiş borsalarda ve diğer teşkilatlanmış piyasalarda işlem gören kamu borçlanma araçları,
için uygunluk testi yapılması zorunlu değildir.
 
Uygunluk testi kapsamında asgari olarak aşağıda yer alan hususlarda bilgi alınır:
  • Müşterinin yatırım amaçlarına ilişkin olarak; yatırım süresi ile risk ve getiri tercihleri
  • Müşterinin portföyünde veya hesabında gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin riskleri anlayacak bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadığına ilişkin olarak; müşterinin yaşı ve mesleği, eğitim durumu, geçmişte gerçekleştirdiği sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemlerin türü, niteliği, hacmi, sıklığı
Uygunluk testi sonucunda herhangi bir ürün ya da hizmetin uygun olmaması durumunda yatırım kuruluşu müşteriyi yazılı olarak uyarmalıdır. Bu durumda yatırım kuruluşu söz konusu ürün ya da hizmete yönelik olarak müşteriye bire bir genel yatırım tavsiyesinde bulunamaz. Hangi ürün ya da hizmetlerin müşteriye uygun olduğunun tespit edilmesine imkân bulunmadığına veya bir ürün ya da hizmetin müşteriye uygun olmadığına ilişkin uyarıda bulunmuş olmasına rağmen, müşterinin söz konusu hizmet ya da ürünü almak istemesi durumunda müşteriye söz konusu talep yönünde hizmet verip vermemek hususunda serbesttir. Bu durumda müşteriden “Uygunluk Testi Sonucuna Rağmen İşlem Yapma Talebi” dokümanı müşterinin ad-soyadı ve imzasıyla birlikte alınmalıdır. Bu aşamadan sonra, müşterinin ilgili piyasalarda işlem yapmayı talep etmesi halinde söz konusu piyasalarda, yönlendirme ve genel yatırım tavsiyesi vermeden işlem yapabilecektir.

Yatırım Hesabı çerçevesinde hangi ürünleri alıp satabilirim?

Yatırım Fonu, Hisse Senedi ve Kira Sertifikası işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Yatırım Fonu Nedir?

Yatırım fonunun tanımını yapmadan önce portföyün ne olduğunu açıklamakta fayda var. Portföy geniş anlamıyla bir kişinin ya da kuruluşun sahip olduğu varlıkların tümünü ifade eder. Yatırım fonu yatırım yaptığı sermaye piyasası araçları (hisse senedi, kira sertifikası vb.) ve altın gibi kıymetli madenlerin bütününü ifade etmektedir.

Yatırım fonları; halktan topladıkları fonlar karşılığı, hisse senedi, kira sertifikaları gibi sermaye piyasası araçlarından ve altın ile diğer kıymetli madenlerden oluşan portföyleri yönetirler. Her bir yatırımcı, fonun sahip olduğu portföyün bir kısmını temsil eden katılma payını satın alarak fona katılım sağlar. Tasarruf sahipleri şirketlerden, aracı kuruluşlardan veya menkul kıymet borsalarından hisse senedi ve kira sertifikası almak suretiyle tasarruflarını değerlendirebilirler. Ancak menkul kıymetlere yatırım yapmak bilgi ve uzmanlık gerektirmektedir. Ayrıca bireysel birikimler genelde yeterli büyüklüğe ulaşamadıklarından, bunlarla oluşturulan portföylerde gerekli risk dağılımları yapılamayabilir. Bu risk anapara açısından olabileceği gibi, portföyün getirisi açısından da önemli olabilir. Bu nedenle sermaye piyasasında kolektif yatırım kuruluşları olarak adlandırılan yatırım fonları oluşturulmuştur.

Hisse (Pay) Senedi Nedir?

Paylar, anonim ortaklıklarca ihraç edilen ve anonim ortaklık sermaye payını temsil eden kıymetli evrak niteliğinde senetlerdir.
Bir anonim şirketin payına sahip olmak, şirkete ortak olmayı ifade etmektedir.
Pay alım satımında güvenli ve doğru bilgi akışı esastır. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Kira Sertifikası (Sukuk) Nedir?

Kira sertifikası ya da sukuk, bir varlığa sahip olmayı veya ondan yararlanma hakkını gösteren, yatırımcısına belirli periyotlarda sabit veya değişken getiri sağlayan, ikincil piyasalarda alım satıma konu edilebilen faizsiz sermaye piyasası ürünüdür.
Kira sertifikaları Varlık Kiralama Anonim Şirketlerince (VKŞ) ihraç edilir. VKŞ kendi nam ve sertifika sahiplerinin hesabına ve yararına, satın almak veya kiralamak suretiyle devralınan varlıkların finansmanını sağlamak amacıyla düzenlenen ve sahiplerinin bu varlıklardan elde edilen gelirlerden payları oranında hak sahibi olmalarını sağlayan menkul kıymetlerdir.

Ürünlerin alım satımında herhangi bir komisyon veya vergi var mı?

Ürün bazında değişen yasal kesinti ve komisyonlar için lütfen ürün sayfalarını ziyaret ediniz.

Ürünlere ilişkin icazet belgeleri mevcut mudur?

Danışma Kurulumuz onaylı olmayan hiçbir ürün kanallarımız aracılığıyla müşteri işlemlerine konu edilmemektedir.

Hisse senedi işlemlerinde hangi aracı kurumla çalışıyorsunuz?

Müşterilerimizin hisse senedi işlemleri Vakıf Yatırım aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.

Genel Müşteri ile Profesyonel Müşteri ayrımı nedir?

“Profesyonel müşteri” kendi yatırım kararlarını verebilecek ve üstlendiği riskleri değerlendirebilecek tecrübe, bilgi ve uzmanlığa sahip müşteriyi ifade eder. Bir müşterinin profesyonel müşteri olarak dikkate alınabilmesi için aşağıdaki kuruluşlardan biri olması ya da sayılan nitelikleri haiz olması gerekir:

a) Aracı kurumlar, bankalar, portföy yönetim şirketleri, kolektif yatırım kuruluşları, emeklilik yatırım fonları, sigorta şirketleri, ipotek finansman kuruluşları, varlık yönetim şirketleri ile bunlara muadil yurt dışında yerleşik kuruluşlar.
b) Emekli ve yardım sandıkları, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesi uyarınca kurulmuş olan sandıklar.
c) Kamu kurum ve kuruluşları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu gibi uluslararası kuruluşlar.
ç) Nitelikleri itibarıyla bu kurumlara benzer olduğu Kurulca kabul edilebilecek diğer kuruluşlar.
d) Aktif toplamının 50.000.000 Türk Lirası, yıllık net hâsılatının 90.000.000 Türk Lirası,özsermayesinin 5.000.000 Türk Lirasının üzerinde olması kıstaslarından en az ikisini taşıyan kuruluşlar.
e) Talebe dayalı olarak profesyonel kabul edilen müşteriler.

Profesyonel Müşteri tanımı kapsamına girmeyen müşteriler “Genel Müşteri” kabul edilir.

Profesyonel müşteri gayrimenkul yatırım fonlarına veya serbest fonlara yatırım yapabilirken, genel müşteri sınıfında ki yatırımcılar bu ürünlerin alımını gerçekleştiremeyecektir. Ayrıca bu ürünlerin satışında müşteri türüne göre müşterinin risk algısını ölçen uygunluk testi kavramı ortaya çıkmıştır. Bu ürünlere yatırım yapmak isteyen genel nitelikli sınıftaki tüm müşterilere uygunluk testi yapılmak durumunda iken profesyonel müşteriler bu teste tabi olmak zorunda değildirler.
 

Talebe Dayalı Profesyonel Müşteri Nedir?

Genel müşterilerden aşağıdaki nitelikleri haiz olanlar, yazılı olarak talep etmeleri ve aşağıdaki şartlardan en az ikisini sağladıklarını tevsik etmeleri durumunda, yatırım kuruluşunun sunabileceği hizmet ve faaliyetlerden profesyonel müşteri sıfatıyla yararlanabilir. Bir müşterinin profesyonel müşteri olarak kabul edilebilmesi için aşağıdaki şartlardan en az ikisini sağlaması gerekir:
 
1) İşlem yapılması talep edilen piyasalarda son 1 yıl içinde, her 3 aylık dönemde en az 500.000 Türk Lirası hacminde ve en az 10 adet işlem gerçekleştirmiş olmaları,
2) Nakit mevduatlarının ve sahip olduğu sermaye piyasası araçlarının da dâhil olduğu finansal varlıkları toplamının 1.000.000 Türk Lirası tutarını aşması,
3) Finans alanında üst düzey yönetici pozisyonlarından birinde en az 2 yıl görev yapmış olması veya sermaye piyasası alanında en az 5 yıl ihtisas personeli olarak çalışmış olması veya Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı veya Türev Araçlar Lisansına sahip olması gerekmektedir. 
 
Kurulun ilgili düzenlemelerinde yer alan nitelikli yatırımcı tanımı kapsamında, talebe dayalı olarak profesyonel kabul edilecek müşterilerin belirlenmesinde sadece ikinci bentteki şartı sağlayanlar nitelikli yatırımcı olarak kabul edilir.
 
Yatırım kuruluşları yani bankalar ve aracı kurumlar tüm müşterilerini profesyonel ya da genel müşteri olarak sınıflandırmak, bu sınıflandırmaya uygun olarak hizmet ve faaliyet sunmak ve müşteri sınıflarına uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.
 
Müşteri, tabi olduğu sınıflandırmayı etkileyebilecek bir durum ortaya çıktığında söz konusu hususu yatırım kuruluşuna bildirmekle, yatırım kuruluşu ise müşterinin sınıfını etkileyecek bir durumun ortaya çıktığını öğrenmesi halinde mevzuatta öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli işlemleri tesis etmekle yükümlüdür. Yukarıda yer alan esaslar çerçevesinde verilen bilgilerin doğruluğundan ve gerektiğinde güncellenmesinden müşteri sorumludur. Yatırım kuruluşları müşterilerin, profesyonel müşteri olduğuna ilişkin tevsik edici belgeleri müşteriden talep etmekle ve Kurulun belge ve kayıt ile ilgili düzenlemeleri uyarınca belirlenen süreyle saklamakla yükümlüdür.

Nitelikli Yatırımcı Kimdir?

''Yerli ve yabancı yatırım fonları, emeklilik fonları, yatırım ortaklıkları, aracı kurumlar, bankalar, sigorta şirketleri, portföy yönetim şirketleri, ipotek finansmanı kuruluşları, emekli ve yardım sandıkları, vakıflar, Sosyal Sigortalar Kanununun ilgili maddesince kurulmuş sandıklar, kamuya yararlı dernekler ile nitelikleri itibariyle bu kurumlara benzer olduğu Kurulca belirlenecek diğer yatırımcılar ve sermaye piyasası araçlarının ihraç tarihi itibariyle en az 1 milyon lira tutarında Türk Lirası, yabancı para veya sermaye piyasası aracına sahip gerçek ve tüzel kişiler'', kanunda nitelikli yatırımcı olarak tanımlanmaktadır.

Müşteri Ol 

Yatırım Hesabı açmak için
Kuveyt Türk Mobil
görüntülü görüşmeyle hemen
müşterimiz olun.

Yatırım Fonları

Kuveyt Türk Yatırım Fonları'nı ziyaret ederek güncel bilgilerine erişebilirsiniz.

Detaylı Bilgi