Müşteri Hakları

Kuveyt Türk Müşteri Memnuniyeti Politikası çerçevesinde müşterilerine ait hakları da belirleyerek müşterileri ile paylaşır. Bu haklar aşağıda belirtilmiştir:

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel bilgileriniz/verileriniz KVKK’da açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere açıklanabilecek, sınıflandırılabilecek, KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir. Konuya ilişkin ayrıntılar ve haklarınız bilgilendirme amaçlı olarak aşağıda özetlenmiştir.

 • Adınız soyadınız, açık adresleriniz, telefon numaralarınız, Bankamız nezdindeki hesaplarınıza ilişkin tüm bilgiler de dahil olmak üzere şahsınıza ait her türlü bilgi “kişisel veri” kapsamında olduğundan Bankamızla aranızdaki her türlü ticari ve hukuki ilişkiyi düzenleyebilmek, Bankamızın sağladığı hizmetlerden kolaylıkla yararlanabilmenizi temin edebilmek, mevzuatın öngördüğü bilgi saklanması, raporlanması ve diğer yükümlülüklere uymak, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki bankacılık faaliyetlerimizi yerine getirebilmek amacıyla kişisel verileriniz Veri Sorumlusu sıfatıyla Bankamızın yetkili kıldığı Veri İşleyenler tarafından işlenecektir.
 • İşlenen kişisel verileriniz; yukarıdaki amaçlarla mevzuatın öngördüğü tüm gerçek ve tüzel kişilere, acentelik faaliyetlerini yürüttüğümüz sigorta şirketlerine, emir iletimine aracılık, işlem aracılığı, portföy aracılığı faaliyetlerimiz çerçevesinde ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere sermaye piyasası işlemlerimiz çerçevesinde iş ilişkisinde bulunduğumuz tüm gerçek ve tüzel kişilere, BDDK, TCMB, SPK, MASAK, GİB dahil olmak üzere kamu otoritelerine, yurt içi ve yurt dışındaki hissedarlarımıza, iştiraklerimize, bağlı ortaklıklarımıza ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğumuz diğer bankalara, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 73/4. Maddesinde belirtilen finansal kuruluşlar ve diğer gerçek ve tüzel kişilere aktarılabilecektir.
 • Kişisel verileriniz; başta 5411 sayılı Bankacılık Kanunu olmak üzere tüm yasalar ve ilgili mevzuat uyarınca onay ve/veya imzanızla tanzim edilen bankacılık hizmetlerine ilişkin tüm sözleşmeler/bilgilendirme formları ve sair belgelerle, elektronik onay ve/veya imzanız ile yapacağınız bildirimlerle, hakkınızdaki yargı kararlarının, icra takiplerinin Bankamıza iletilmesiyle, kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamla, telefon, faks ve benzeri her türlü iletişim aracıyla, ATM XTM, Genel Müdürlük birimlerimiz, şubelerimiz, dijital bankacılık birimlerimiz, internet şubemiz, çağrı merkezimiz gibi kanallar aracılığıyla toplanacaktır.
 • Bankamıza başvurarak kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmesi halinde bunların düzeltilmesini isteme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 7. Maddesinde öngörülen şartlar dahilinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerinizin yukarıdaki sebeplerle silinmesi veya yok edilmesi halinde bunların aktarıldığı üçüncü kişilere bilgi verilmesini isteme, işlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Bu haklarınızı 6698 sayılı Kanunun ilgili 11. Maddesinin yürürlüğe gireceği 7 Ekim 2016 tarihinden itibaren kullanabilirsiniz.

Başvuru için;

Çağrı Merkezi: 444 0 123 / 0850 251 0 123

E-Posta: musterimemnuniyeti@kuveytturk.com.tr

 

Kaliteli Hizmet Alma Hakkı
 • Bankamız ile çalışan tüm müşterilerimizin Bankamızın kendilerine vermeyi taahhüt ettiği kaliteli hizmeti almaya hakkı vardır.
 • Müşterilerimizin açık, anlaşılır ve doğru bilgi alma hakkı vardır.
 • Tüm müşterilerimizin cinsiyet, davranış, görüş, etnik köken ve inanç gibi nedenlerle ayrımcılık ile karşılaşmadan hizmet alma hakkı vardır.
 • Müşterilerimizin ihtiyaç duydukları ve kullanabilecekleri ürün ve hizmetler için danışmanlık hizmeti alma hakkı vardır.
 • Müşterilerimizin sosyal nezaket kurallarına uygun hizmet alma hakkı vardır.Bankamızın verdiği hizmetlerin kalitesinden tatmin olmayan, memnun kalmayan, banka personeli tarafından kötü veya hak etmediği bir muamele ile karşılaştığını düşünen müşterilerin tatminsizliklerini ve memnuniyetsizliklerini Banka'ya bildirme hakkı vardır.
Bilgi Alma Hakkı
 • Bankamız müşterilerinin kullandıkları ürün, hizmetler ve bunlarla ilgili masraf, komisyonlar hakkında kendileri için gerekli olan her türlü bilgiyi Bankamızdan talep edip alma hakkı vardır.
 • Müşterilerimizin Bankamızdan almış oldukları ürün ve hizmetler ile ilgili fiyatlamalarda veya kullanım özelliklerinde meydana gelecek değişiklikleri ücretsiz olarak değişiklik meydana gelmeden makul bir süre önce öğrenme hakkı vardır.
 • Müşteriyi bilgilendirmeden, Banka tarafından müşteriyi bir taahhüt, sorumluluk veya külfet altına sokacak işlemler yapılmış ise, müşterinin tasvip etmediği ve onaylamadığı bu uygulamaları hiç bir ücret ödemeden iptal ettirme hakkı vardır.
 • Bireysel ve kurumsal kredi müşterilerimizin kredi limitlerinde Banka tarafından alınan karar ile yapılacak azaltma veya arttırmaları öğrenme hakkı vardır.
 • Banka tarafından takibe alınan müşterilerin söz konusu durum değişikliğini Bankamızdan öğrenme hakkı vardır.
 • Müşterilerimizin Bankamızda bulunan hesapları ile ilgili istediği zaman hesap ekstresi alma hakkı vardır.
 • Bankamızın müşterileri Bankamızdan aldıkları ürün ve hizmetler ile ilgili imzaladıkları sözleşmelerin kopyasını Bankamızdan alma hakkına sahiptir.
 • Müşterilerimizin başta imzaladığı sözleşme dışında farklı fiyatla karşılaşması durumunda temin etmiş olduğu ürünler varsa bunları kapatmak ve sözleşmelerini iptal etme hakları vardır.
 • Müşterilerimizin hizmet ücret tablosunda veya sözleşmelerde yer almayan ya da masraf yapıldığına dair belgelenemeyen, masraf veya komisyonların iadesini isteme hakkı vardır.
Şikayet Etme Hakkı
 • Müşterilerimizin bankamızdan şikayetleri ile ilgili aldıkları cevaptan memnun olmadıkları durumlarda ilgili denetleyici ve düzenleyici kurum olan Türkiye Katılım Bankaları Birliği’ne (TKBB) şikayetlerini iletme hakkı vardır.
 • Müşterilerimizin ilettiği şikayetler hakkında gelişmeler ile ilgili 5 iş günü içerisinde kendisine bildirilmesi isteme hakkı vardır.
Vazgeçme Hakkı
 • Bankamızın ürün ve hizmetlerini kullanan müşterilerimizin herhangi bir nedenle ürünümüzden veya hizmetimizden memnun kalmadığı söz konusu olduğunda, üründen, hizmetten ve ilgili sözleşmeden doğmuş ve doğacak olan borç ve alacaklarını kapatmak karşılığıyla hiç bir zorlukla karşılaşmadan istediği zaman vazgeçme hakkı vardır.
 • Vazgeçme hakkı ile ilgili hükümler ilgili yasalar tarafından kendisine tanınan süreleri bulunmaktadır.
Soru Sorma Hakkı
 • Bankamızın müşterileri Bankamızdan aldıkları ürün veya hizmetler ile ilgili olarak Bankamıza hesap sorma hakkına sahiptir.
 • Müşterilerimizin hesap sorma haklarını kullanabilmeleri için Bankamız, müşterilerin soru sorabileceği, bilgi alabileceği ve iletişim kurabileceği sistemleri kurmak ve etkili çalışır durumda tutmakla sorumludur.
İtiraz Etme Hakkı
 • Bankamızın müşterileri, Bankamızdan aldıkları ürün veya hizmetler ile ilgili olarak, onaylamadıkları, kabul etmedikleri, makul bulmadıkları, yanlış gördükleri, etik ilkelere veya yasalara aykırı buldukları uygulama veya davranışlar olduğu takdirde sözkonusu işlem, uygulama veya davranışa itiraz etme hakkına sahiptir.
 • Bankamız müşteriler tarafından yapılan itirazları incelemek ve makul sürede sonuçlandırıp gerekli bilgilendirmeyi ve eğer varsa düzeltmeyi yapmakla sorumludur.