Komiteler ve Çalışma Esasları

Denetim Komitesi

Denetim Komitesi, Yönetim Kurulu’nun denetim ve gözetim faaliyetlerinin yerine getirilmesine yardımcı olmak üzere icrai görevi bulunmayan yönetim kurulu üyeleri arasından seçilen asgari iki üyeden oluşur. Denetim komitesi, yönetim kurulu adına bankanın iç sistemlerinin etkinliğini ve yeterliliğini, bu sistemler ile muhasebe ve raporlama sistemlerinin Bankacılık Kanunu ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde işleyişini ve üretilen bilgilerin bütünlüğünü gözetmek, bağımsız denetim kuruluşları ile derecelendirme, değerleme ve destek hizmeti kuruluşlarının yönetim kurulu tarafından seçilmesinde gerekli ön değerlendirmeleri yapmak, yönetim kurulu tarafından seçilen ve sözleşme imzalanan bu kuruluşların faaliyetlerini düzenli olarak izlemek, Bankacılık Kanuna istinaden yürürlüğe giren düzenlemeler uyarınca konsolidasyona tâbi ortaklıkların iç denetim faaliyetlerinin konsolide olarak sürdürülmesini ve eşgüdümünü sağlamakla görevli ve sorumludur. Denetim Komitesi en az üç ayda bir veya duruma göre başkanın veya üyelerden birinin daveti ile toplanır. Toplantı gün, saat, yeri ve gündemi başkan tarafından belirlenir ve toplantı tarihinden 7 gün önce üyelere davet ve toplantı gündemi gönderilir.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi; Yönetim kurulunun belirlediği icrai görevi olmayan en az iki yönetim kurulu üyesinden oluşur. Üyeler aralarından bir başkan seçerler. Kurumsal Yönetim Komitesi, yılda en az iki defa veya duruma göre başkanın veya üyelerden birinin daveti ile toplanır. Toplantı gün, saat, yeri ve gündemi başkan tarafından belirlenir ve toplantı tarihinden 7 gün önce üyelere davet ve toplantı gündemi gönderilir. Kurumsal Yönetim Komitesi aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir;

  • Kurumsal yönetime ilişkin yapı ve süreçlerin mevcut mevzuat hükümlerine ve Banka temel ilkelerine uyumunu izlemek,

  • Bu mevzuat ve ilkelerle uyumsuzluğu tespit edilen konu ve uygulamalarla ilgili uyumlaştırma çalışmalarının çerçevesini belirlemek,

  • Etkin bir kurumsal yönetim yapılanmasına ilişkin yönetim kuruluna öneriler sunmak,

  • Kurumsal değerlerin ve etik kuralların oluşturulmasında öncülük etmek, konuya ilişkin çalışmalara destek vermek,

  • Kurumsal Yönetim Politikasının uygulanması ve uyumun temin edilmesi amacıyla kaynakları planlamak,

  • Periyodik gözden geçirme, standartlar, politikalar, talimatlar ve uygulama usullerinin onaylanması için belirlenen çerçeve ve süreçlerin uygulanmasını izlemek,

  • Bankanın internet sitesinde Kurumsal Yönetim ilkelerinin yayınlanmasını ve gerektiğinde güncellenmesini sağlamak,

  • Yıllık dönemler itibariyle icra ettiği faaliyetleri ve bu faaliyetlerin sonuçlarını yönetim kuruluna raporlamak.

İç Sistemler Komitesi

İç sistemler bankamız organizasyon yapısı içerisinde yönetim kuruluna bağlı olacak şekilde yapılandırılmıştır. Yönetim kurulu, nihai sorumluluk yönetim kurulunda kalmak üzere, bu yönetmelikte belirtilen iç sistemler kapsamındaki görev, yetki ve sorumluluklarını İç Sistemler Sorumlusuna devretmiştir. Yönetim Kurulu tarafından icrai görevi bulunmayan üyeleri arasından seçilen en az iki üyeden oluşan İç Sistemler Komitesi, İç Sistemler Sorumlusu olarak belirlenmiştir. İç sistemlerin “Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik” de belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde oluşturulması, etkin, yeterli ve uygun bir şekilde işletilmesi, muhasebe ve finansal raporlama sisteminden sağlanan bilgilerin güvence altına alınması İç Sistemler Sorumlusunun sorumluluğundadır. İç Sistemler Komitesi, en az üç ayda bir veya duruma göre başkanın veya üyelerden birinin daveti ile toplanır. Toplantı gün, saat, yeri ve gündemi başkan tarafından belirlenir ve toplantı tarihinden 7 gün önce üyelere davet ve toplantı gündemi gönderilir.

Ücretlendirme ve Aday Belirleme Komitesi

Aday Belirleme Komitesi, Yönetim Kurulunun belirlediği en az 2 icrai görevi bulunmayan 3 YK üyesinden oluşur. Üyeler aralarından bir başkan seçerler. Aday Belirleme Komitesi üyeleri, Yönetim Kurulu tarafından atanır ve azil edilir. Aday Belirleme komitesi, yılda bir defa veya duruma göre başkanın veya üyelerden birinin daveti ile toplanır. Toplantı gün, saat, yeri ve gündemi başkan tarafından belirlenir ve toplantı tarihinden 7 gün önce üyelere davet ve toplantı gündemi gönderilir. Yönetim kuruluna yeni yapılacak olan üye atamaları(KFH’ın sermayesini temsil eden) , Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı atamalarına ilişkin olarak Yönetim Kurulu’na önerilerde bulunur.

Komitenin amacı,Yönetim Kurulu, CEO ve Yönetim Kurulu ücretlerinin rekabetçi ve Bankanın kültür, hedef ve stratejilerine uygun olmasını temin eden, şeffaf ve yönetmeliklere uygun bir Ücret Politikası geliştirmektir. komite mevcut sistemi gözden geçirmek ve bir sonraki yılın CEO, Üst Yönetim ve çalışan yıllık ücretlerini belirlemek için yılda en az bir kere, tercihen yılsonuna doğru toplanır. İhtiyaç olması durumunda Komite Başkanı ve diğer üyelerin talepleri doğrultusunda ek toplantılar yapılır. Toplantı gün, saat, yer ve gündemi başkan tarafından belirlenir ve toplantı tarihinden en geç 7 gün önce üyelere davet ve toplantı gündemi gönderilir.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi, biri Banka’nın Genel Müdürü olmak üzere Yönetim Kurulu’nun belirlediği en az dört Yönetim Kurulu üyesinden oluşur. Komite, bankamızın gerçekleştireceği ve yöneteceği sosyal sorumluluk projelerini belirlemeye, bu projelerle ilgili kararları almaya yetkilidir. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi bu yönetmelikte belirtilen esaslar dâhilinde çalışmalarını yürütür.