Genel anlamda akreditif, ithalatçı ile ihracatçının ön anlaşmalarına istinaden, ithalatçının (amir) talimatıyla ithalatçının bankası (amir banka) tarafından yurt dışındaki bir muhabir banka üzerinden ihracatçı (lehtar) lehine açılan ve anlaşma konusu malların yüklenip akreditif şartlarına uygun vesaikin muhabir bankaya ibraz edilmesi karşılığında lehtara ödemenin yapılacağı, veya vadede ödeme yükümlülüğüne girileceği, yada lehtarın keşide ettiği poliçelerin kabul edileceği şeklinde amir bankanın garantisini taşıyan bir ödeme şeklidir.

Akreditif Tarafları
  • Akreditif amiri (Applicant): Akreditif açma talimatını kendi bankasına veren ithalatçıdır.
  • Amir banka (Openning Bank, Issuing Bank): İthalatçının talimatı üzerine akreditifi açan bankadır.
  • Muhabir banka: Yurt dışındaki muhabir banka olup akreditifi alan ve ihbar eden (advising bank) gerekiyorsa teyit ilave eden (Confirming Bank) ve uygun vesaiki inceleyen (Negotiating Bank) bankadır. İhbar bankası, teyit bankası ve iştira bankası tek bir banka olabileceği gibi farklı farklı bankalar da olabilir.
  • Lehtar (Beneficiary): Kendi lehine akreditif açılmış olan ihracatçıdır.
Akreditifin Aşamaları
  • İthalatçının (Akreditif Amiri) kendi bankasına akreditif açma talimatını vermesi akreditif açma işleminin ilk adımıdır. İthalatçının bankası, bu talimata ve ihracatçı ile ithalatçı arasındaki bir ön anlaşma niteliğinde olan proformaya dayanarak, yurt dışındaki bir muhabir bankasına hitaben akreditifi açar. Akreditif metni (küşat) şifreli bir mesaj olup taahhütlü posta, teleks, veya S.W.I.F.T. yoluyla muhabir bankaya ulaştırılmaktadır.
  • Akreditif metnini alan muhabir banka mesajın doğruluğunu tesbit ettikten, ve akreditifin kendilerine yüklemiş olduğu sorumluluğu belirledikten sonra akreditifi işleme koyar. Eğer akreditifin açıldığı banka aynı zamanda ihbar bankası ise akreditifi lehtara (ihracatçı) bildirir. Eğer ihbar bankası başka bir banka olarak akreditif metninde belirtilmişse, akreditifi alan banka bunu, ihbar etmesi için ihbar bankasına gönderir. Bu sırada akreditifi alan bankadan teyit ilave etmesi de istenmişse, amir bankanın risk ve kredi limiti doğrultusunda teyidini ilave ederek akreditifi ihbar eder.
  • Kendi lehine açılan akreditifin ihbarını alan ihracatçı, akreditif şartlarına titizlikle uyarak belirtilen süreler içerisinde ihraç konusu malı hazır hale getirir ve belirtilen nakliye vasıtasına teslim etmek suretiyle yüklemeyi gerçekleştirir. Bu işlemin ardından akreditif şartlarına uyulmuş olarak hazırlanmış malları temsil eden vesaiki (konşimento, fatura, menşe şehadetnamesi, çeki listesi v.b.) akreditifte öngörülen ibraz süresi içerisinde ve kesinlikle akreditif geçerlilik süresini aşmamak şartıyla muhabir bankaya ibraz eder.
  • Vesaiki teslim alan muhabir banka, bu vesaiki titizlikle inceleyerek akreditif şartlarının yerine getirilip getirilmediğini kontrol eder. Vesaiki inceleyen banka, vesaiki teslim aldığı günü takip eden beş iş günü içerisinde amir bankaya bilgi vermelidir. Şunu bir kez daha belirtmek gerekir ki vesaiki inceleyen banka (Negotiation Bank) vesaiki yalnızca dış görünüşü itibariyle incelemekle yükümlüdür. Başka bir ifadeyle sevk edilen malın gerçekteki durumu, orjinalliği ve kalitesi konusunda bankalar hiçbir sorumluluk üstlenmezler. İthalatçının malın kalitesi konusunda tereddüt etmesi durumunda ihracatçıdan malın içeriği, kalitesi ve fiziki durumunu belgeleyen bir bağımsız gözetim şirketi raporu istemesi uygun olur.
  • Vesaiki inceleyen banka eğer aynı zamanda teyit veren banka ise, akreditif şartlarına uygun vesaik kendisine ibraz edildiği anda amir bankaya dönmeksizin akreditifin türüne göre lehtara ödemeyi yapacak, vadede ödeme taahhüdüne girecek veya kendisi üzerine çekilen poliçeleri kabul edecektir. Çünkü teyit bankası, akreditife teyit vermek suretiyle amir bankanın riskini üstlenmiş olmaktadır.
  • Akreditifli ödeme şekli, satıcı ile alıcının birbirlerini iyi tanımaması, aralarında yeterli güvenin oluşmaması durumlarında önem kazanır. Çünkü bankalar, akreditifte ihracatçı ile ithalatçı arasında rol alıp geri dönülemez bir şekilde ödeme yükümlülüğüne girerler.