Tahsil Vesaikleri

Bir ihracatçı olarak, vesaik karşılığı tahsillerin sunduğu güvenlik, açık hesap ile satmaktan çok daha yüksektir, fakat vesaik karşılığı ödeme kadar yüksek değildir. Örneğin kredi riskleri, siyasi riskler ve transfer riskleri kapsam dışıdır. Dolayısıyla, satış görüşmelerine başlamadan önce, vesaik karşılığı tahsilin bir ihracatçı olarak sizin için doğru ödeme yöntemi olup olmadığını kontrol etmelisiniz.

Vesaik karşılığı tahsil daha az masraf ve takas için daha az süre ve daha az çaba içerir ve doğrudandır. Ödeme genellikle açık hesap ile olandan daha hızlıdır. Belgeler ve böylece mallar, borçlu olunan tutarın ödenmesi ya da bir poliçenin kabulü üzerine eş zamanlı olarak ithalatçıya serbest bırakılabilir. Malların sevk belgesinde doğrudan ithalatçıya yönelik olmaması ya da ithalatçının malları sevk belgeleri olmadan kurtaramaması halinde bu geçerlidir. "Akreditiflere İlişkin Bir Örnek Usuller ve Uygulama Kurallarındaki (UCP 522)" temiz uluslararası tanınan kılavuz ilkeler, vesaik karşılığı tahsil yönteminin bonusudur.

Fakat, kredi risklerinin, siyasi risklerin ve transfer risklerinin kapsam dışı olmasından dolayı ödeme garanti edilmez. Ödeme tarihi belirsizdir. Eğer ithalatçı vade tarihinde belgeleri ya da poliçeyi kabul etmeyi reddederse, zararlar meydana gelebilir. Aşırı masraflı ve hatta alternatif bir alıcı bulmak ya da malları geri göndermek imkansız olabilir. Bankanın sorumluluğu, ithalatçı tarafından ödeme sözü verilmesi (taahhütname), ödemenin kabul edilmesi ya da ödeme karşılığı belgelerin iletilmesi ve serbest bırakılması ile sınırlıdır.

Vesaik Karşılığı Tahsil Türleri

Vesaik Karşılığı Ödeme

İbraz bankası, belgeleri sadece derhal ödeme karşılığı eş zamanlı olarak serbest bırakabilir.

Kabul Karşılığı Vesaik

İbraz bankası, belgeleri sadece ithalatçı tarafından bir poliçenin kabulü karşılığında serbest bırakabilir. İthalatçı, ödeme yapılmadan önce ticari malın sahibi olur. Bunun avantajı ise ithalatçının malları derhal yeniden satabilmesi ve böylece vade tarihinde poliçeyi ödemek için gerekli parayı biriktirebilmesidir. İhracatçı da ithalatçıya bir kredi süresi verir ve karşılığında keşide edilen tarafından kabul edilen bir poliçe alır. Poliçenin vadesi dolana kadar tek güvenebileceği şeyin bu olmasından dolayı, ana para ödenmeme riski içerir. Eğer ihracatçı daha yüksek güvenlik talep ederse, ana bankadan bir teminat ya da kefalet isteyebilir. Fakat, bunun sözleşme ile kapsama alındığından emin olmalı ve garantör bankadan ön teyit talep etmelidir.

Aval

Dış ticarette, kambiyo senetleri ve emre yazılı senetler, borçlu-alacaklı ilişkisini gösteren sık kullanılan finansal belgelerdir. Bazen, bir kambiyo senedinin ya da emre yazılı senedin lehdarı, tahsil için ekstra güvenliğe ihtiyaç duyar. Bu bakımdan bankalar önemli bir rol oynar. Eğer bir banka borçlu lehine bir kambiyo senedini ya da emre yazılı senedi imzalarsa, buna aval verme denir. Bir aval verdikten sonra, banka, ilgili finansal belgenin tutarını vade tarihinde alacaklıya ödemeyi taahhüt eder. Banka tarafından aval verilen finansal belgeler kredi kurumları tarafından kolayca kabul edilir ve vade tarihlerinden önce belirli bir oranda indirime tabi tutulabilir. Aval verilmiş finansal belgeler, uluslararası ticaretle uğraşanlar için oldukça likit belgeler ve güvenilir araçlardır.