Hayat Sigortası

Faizsiz Kredi Hayat Sigortası Ürünlerimiz

Katılım Emeklilik, sizlere faizsiz Kredi Hayat Sigortası’nı sunuyor.KREDi HAYAT SİGORTASI NEDiR ?

Kredi süresi boyunca kullanılan ve kredi tutarı kadar vefat teminatı sunan bir üründür.

KiMLER YARARLANABiLiR?

Bireysel ve ticari segmentlerde kredi kullanan 18-74 yaş arasındaki gerçek ve sağlıklı kişiler bu üründen faydalanabilir.

KREDi HAYAT SiGORTASI’NIN FAYDASI NEDiR?

Sigorta süresi içerisinde hayatını kaybeden sigortalının bankaya olan borcu Katılım Emeklilik tarafından ödenir. Böylece borçlu kalma ihtimali ortadan kalkar. Ayrıca sigortalının bankaya olan borcu kapatıldıktan sonra,varsa geri kalan sigorta teminatı sigortalının lehtar ya da kanuni varislerine ödenir.

SİGORTA SÜRESi NE KADARDIR?

Sigorta süresi kredi sözleşmesinde belirtilen vade süresi kadardır.

AZALAN BAKiYELi TEMiNAT NEDiR ?

Sigorta tutarınız kredi sözleşmesinde belirlenen geri ödeme planınızdaki borç tutarı kadardır. Yaşam kaybı durumunda katılım sertifikasında belirtilen teminat tutarı, Katılım Emeklilik tarafından ilgili banka şubesine ödenir. Kredi borcu kapatıldıktan sonra, varsa kalan tutar sigortalının lehtarlarına ödenir.

AZALAN BAKiYELi KREDi SİGORTASININ FERDi KAZA SiGORTASINA GÖRE AVANTAJI NEDiR ?

Azalan bakiyeli kredi sigortası, borcunuz kadar güvence verdiği için ödeyeceğiniz prim tutarı, diğer sabit bakiyeli ürünlere göre daha düşük olacaktır. Ayrıca ferdi kaza sigortası ürünlerine göre daha fazla güvence verdiği için tam kapsamlı koruma sağlar.

ÖDEYECEĞiM PRiMLER NEYE GÖRE BELiRLENiR?

Kredi Hayat Sigortası ürünümüzde primi etkileyen faktörler şunlardır;

 • Yaşınız
 • Kredi süreniz
 • Prim ödeme şekliniz(peşin/aylık)
 • Kredi tutarınız
 • Sağlık durumunuz

PRiM ÖDEMELERiMi NASIL YAPABiLiRiM?

Kredi Hayat Sigortası’ndaki prim, peşin ya da ilk yıl içinde 12 ve 24 taksitle müşterinin banka hesabından otomatik ödeme talimatı veya kredi kartıyla da ödenebilir.

SİGORTAMI NASIL BAŞLATABiLiRiM?

Kuveyt Türk şubelerinden kredi alırken Kredi Hayat Sigortanızı kolayca başlatabilirsiniz.

Kurumsal Ürünlerimiz

GRUP HAYAT SİGORTASI

Grup Hayat Sigortası, kurumunuz çalışanlarını ve ailelerini, çalıştıkları dönemde oluşabilecek risklere karşı güvence altına alan, yaşam standartlarını korumayı amaçlayan, avantajlı bir hayat sigortasıdır.

Özellikle çalışanlarını güvence altına almak isteyen şirketlere yönelik özel faizsiz hayat sigortası ürünlerimizde aşağıdaki teminatlar bulunmaktadır:

1. Vefat Teminatı

Sigortalının poliçe süresi içerisinde ve poliçede belirlenen şartlar dâhilinde vefat etmesi durumunda poliçede belirtilen lehtarlarla ödenen bir teminattır.

2.Kaza Sonucu Vefat Teminatı

Kaza nedeniyle sigortalının vefat etmesi halinde sağlanan ferdi kaza sigortası teminatıdır.

3.Kaza Sonucu Maluliyet Teminatı

Sigortalının poliçe süresi içerisinde ve poliçede belirlenen şartlar dâhilinde, herhangi bir kaza sonucu sürekli tam malul kalması halinde kazanılan bir teminattır. Sürekli kısmi maluliyet halinde ise ödenecek tazminat, sigorta bedeli ile maluliyet oranı çarpılarak hesaplanır.

4.Hastalık Sonucu Maluliyet Teminatı

Sigortalının poliçe süresi içerisinde ve poliçede belirlenen şartlar dâhilinde, ister mesleki, ister meslek harici olsun bir hastalık neticesinde daimi ve kısmi maluliyeti halinde, maluliyet derecesine göre ödenen tazminattır. Yine bir hastalık sonucu meydana gelebilecek tam ve daimi maluliyeti halinde, poliçede belirtilen limit dâhilinde tazminat ödenir.

5.Kaza Sonucu Tedavi Masrafları Teminatı

Herhangi bir kaza sonucu oluşabilecek tıbbi bakım giderlerini karşılamak için düzenlenmiş bir teminattır. Kaza Tedavi Giderleri Teminatı, hastane içi ve hastane dışı makul ve olağan tüm giderleri, teminat limitleri dâhilinde ve fatura karşılığı olarak temin eder.

6.Toplu Taşıma Araçlarında Kaza Sonucu Vefat Teminatı

Sigortalının, sigorta süresi içerisinde toplu taşıma araçlarında herhangi bir kaza sonucu yaşamını kaybetmesi halinde poliçede belirtilen lehtarlara ödenen bir teminattır.

7.Tehlikeli Hastalıklar Teminatı

Sigorta süresi içerisinde teminat içeriğinde belirlenen bir hastalık riski gerçekleştiğinde, poliçe üzerinde belirtilen teminat tutarı, poliçe özel şartları, çerçevesinde sigortalıya ödenen teminattır.

Grup Hayat Güvencesi Vergi Avantajı

İşverenler Tarafından Ödenen Sigorta Primleri

İşverenler tarafından çalışanlar için ödenen sigorta primleri ücret olarak kabul edilip bordroya dahil edilir. Çalışanlar adına ödenen söz konusu sigorta primlerinin, (birikim priminin alındığı hayat sigorta poliçelerinin prim tutarlarının %50'si dikkate alınır), ödendiği ayda elde edilen brüt ücretin %15'ini ve yıllık olarak brüt asgari ücretin yıllık tutarını aşmayan kısmı ücret matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilir.

İşveren olarak, siz veya çalışanlarınız adına hem bireysel emeklilik katkı payı, hem de hayat ve/veya sağlık sigortası primi ödüyorsanız;

İşverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları, ticari kazancın tespitinde doğrudan gider olarak dikkate alınabilir. Doğrudan gider olarak dikkate alınabilecek tutar, ödendiği ayda çalışanın elde ettiği brüt ücretin %15'ini ve yıllık olarak asgari brüt ücretin yıllık tutarını aşamaz. İşveren tarafından ödenen katkı payı ve ücret bordosunda indirim konusu yapılan diğer şahıs sigorta primleri toplamı, ödendiği ayda çalışanın elde ettiği brüt ücretin %15'ini ve yıllık olarak asgari brüt ücretin yıllık tutarını aşamaz.

Şahıs Sigortalarında Çalışanın Vergi Avantajı

Ücretli çalışanlar, kendileri ve/veya eşleri ve küçük çocukları adına ödedikleri birikim priminin alındığı hayat sigortası poliçeleri için ödenen primlerin %50'sini ve ölüm, kaza, sağlık, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için ödenen primlerin %100'ünü, aylık brüt ücretlerinin %15'ini ve yıllık olarak, brüt asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak şartıyla Gelir Vergisi matrahından indirebilirler.

Gelirlerini Yıllık Beyanname ile Beyan Eden Gelir Vergisi Mükelleflerinin Vergi Avantajı

Gelirlerini yıllık beyanname ile beyan edenler, kendileri ve/veya eşleri ve küçük çocukları adına ödedikleri birikim priminin alındığı hayat sigortası poliçeleri için ödenen primlerin %50'sini ve ölüm, kaza, sağlık, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için ödenen primlerin %100'ünü,indirim konusu yapılacak tutar beyan edilen gelirin %15'ini ve yıllık brüt asgari ücret tutarını aşmamak şartıyla, vergi matrahının tespitinde indirim konusu yapabilirler.

Ödenen primlerin yıllık beyanname ile beyan edilen gelirden indirilebilmesi için, bu primlerin ücret geliri elde edenlerin ücret matrahlarının hesaplanması sırasında ayrıca indirilmemiş olması gerekmektedir.

İcazet

Hayat ve Ferdi Kaza Sigorta Ürünleri İcazet Belgemizi görmek için tıklayınız.

Talep Formları

Hayat ve Ferdi Kaza İptal Talep Formu için tıklayınız.

Hayat ve Ferdi Kaza Lehdar Değişikliği Talep Formu için tıklayınız.

Hayat ve Ferdi Kaza Ödeme Bilgileri Değişikliği Talep Formu için tıklayınız.

Hayat ve Ferdi Kaza Ödeyen Değişikliği Talep Formu için tıklayınız.

Hayat ve Ferdi Kaza Tazminat Talep Formu için tıklayınız.

Sağlık Beyan Formu için tıklayınız.

Tazminat İşlemleri

Tazminat Talep Ederken Gerekli Belgeler Nelerdir?

Tazminat ile ilgili tüm işlemler Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Genel Müdürlük tarafından gerçekleştirilecektir. Sigortalıların tazminat taleplerinin posta, faks ve elektronik posta kanalı ile Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş.'ne ulaşması ile birlikte tazminat süreci başlamış olacaktır. Tazminat taleplerinin ekinde gerçekleşen riske konu olan ve tazminat ödemesinin yapılabilmesi için gerekli olan tüm belgelerin eksiksiz olarak gönderilmesi gerekmektedir. Tüm yazışma ve eksik belgelerin tamamlanmasından itibaren 3 işgünü içerisinde tazminat dosyasının işlemleri sonuçlandırılarak; tazminat ödemesi gerçekleştirilecek ya da tazminat talebi reddedilecektir

Tazminat İhbarı İçin :

Faks:02166921122

E-posta : KEHASHayatTazminat@katilimemeklilik.com.tr

Sigortalının vefat etmesi durumunda teslim edilmesi gereken evraklar;

 • Sigorta poliçesi
 • Gömme izin kağıdı / defin ruhsatı
 • Nüfus idaresi tarafından verilecek olan tasdikli ve ölüm tarihi işlenmiş vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • Ölüm nedenini açıklayan doktor raporu
 • Ölümün şüpheli olduğu durumlarda ek bilgi ve belge talebi
 • Gaiplik halinde mahkemeden alınacak olan gaiplik kararı
 • Lehtar tayin edilmediği durumlarda veraset ilamı
 • Veraset ilamında belirtilen her bir varise ait ikametgah veya isimlerine kayıtlı güncel tarihli bir adet fatura veya güncel tarihli kredi kartı ekstresi.

Sigortalının malul kalması durumunda teslim edilmesi gereken evraklar;

 • Tıbbi tedavinin bitmesini müteakip, sürekli iş göremezlik hakkında karar vermeye yetkili olan hastanelerden alınacak olan ve kalıcı maluliyet yüzdesini (oranını) belirten Sağlık Kurulu Raporu
 • Hastalık sonucu oluşmuş sürekli iş göremezlik durumlarında, tedavi görülen hastaneden alınacak olan tanı tarihine ilişkin Hastane Müşahede Dosyası, Ekspertiz Raporu, Tetkik sonuçları.
 • Katılımcının ikamet adresi ve irtibat telefon numarasının belirtildiği dilekçe.

Hayat Sigortası Teminat Kapsamı Dışındaki Haller Nelerdir?

 • Sigortalı, sigortacıyı haberdar etmeksizin ticari hava hatları üzerinde yolcu nakline ruhsatlı işletmelerin uçak veya herhangi bir hava gemisinde ancak, yolcu sıfatıyla seyahat edebilir. Hayatı sigortalanan kişinin ölümü yolcu sıfatı dışında havada yapılan yolculuklar esnasında olursa, şirket yalnız riyazi ihtiyatı ödemekle yükümlüdür; ölüm tazminatı ödenmez.
 • Sigortalı, intihar veya intihara teşebbüs sonucunda öldüğü takdirde, sigortalının intiharı anında akli melekeleri ne olursa olsun, sigortacı sigortanın o andaki riyazi ihtiyatını öder. Aksine bir sözleşme ile süre kısaltılmış olmadıkça sigortalı aralıksız olarak en az üç yıl devam etmiş bulunuyorsa, sigortacı sigorta teminatının tamamını ödemekle yükümlüdür.
 • Sigortadan faydalanan kimse hayatı üzerine sigorta yapmış olanı öldürmüş veya onun öldürülmesinde herhangi bir şekilde suç ortaklığı etmişse sigorta bedelinden mahrum kalır ve bu bedel ölenin mirasçılarına ait olur.
 • Aksi sözleşme ile kararlaştırılmadıkça, sigorta savaş halinde geçerli değildir. Ancak, sigortalı savaş esnasında ve savaş hareketleri dolayısıyla ölürse, ölüm tarihindeki riyazi ihtiyatlar, ödeme tarihine kadar geçecek süreye ait teknik faizleriyle birlikte hak sahiplerine ödenir.
 • Sigortalı, aksine bir sözleşme olmadığı sürece, AIDS, nükleer, biyolojik ve kimyasal silah kullanımı veya nükleer, biyolojik ve kimyasal maddelerin açığa çıkmasına neden olacak her türlü saldırı ve sabotaj veya tedavi amaçlı olanlar hariç nükleer rizikolar sonucu ölürse, sigortacı, yalnız riyazi ihtiyatı ödemekle yükümlüdür.