Gayrimenkul Satış Şartnamesi

 • Bankamız 4734 sayılı ve 2886 sayılı yasalarla, sözkonusu yasaların ilgili yönetmeliklerine tabi olmadığından, gayrimenkullerin satışını yapıp yapmamakta veya dilediği şartlarda dilediği kişi ve kuruluşlara satmakta serbesttir.
 • Satış için; teklif toplama, pazarlık, açık artırma, müzayede, kapalı teklif isteme, elektronik ihale veya diğer satış yöntemlerinden birini ya da birkaçını birlikte kullanabilir. Bu yöntemlerden biri ile başlamış bir satış sürecini diğer bir yönteme çevirebilir.
 • Belirlenen baz satış fiyatları endikatif fiyatlar olup, kesin satış fiyatları gayrimenkullere teklif verme süreci sonucunda Bankamızca belirlenmektedir.
 • Bankamız KDV mükellefi olmadığından satış fiyatları KDV içermemekte ve satış esnasında KDV ilave edilmemektedir.
 • İlan edilen satış fiyatları peşin satış fiyatları olup, vade içermemektedir.
 • Bankamızca satılan gayrimenkullerin kredilendirilmek istenmesi durumunda, olağan kredilendirme süreçleri uygulanmakta olup, satış esnasında kredi verileceğine dair bir taahhüdümüz bulunmamaktadır.
 • Bankamız, satışa konulan gayrimenkullerimizin fiyatları genel ekonomik konjonktüre parallel olarak revize edebilir.
 • Satışa sunulan gayrimenkuller ile ilgili bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp, genel bilgi niteliğindedir.Teklif sahipleri, sözkonusu gayrimenkulü mevcut huhuki ve fiili durumu (kiracı, işgalci, hasar, hisse, imar, iskan, konum, alan, sit, lojman tahsisi, vefa hakkı, şufa hakkı, ayıplık, eksiklik, bilumum şerhler, davalar, tapu kütüğü bilgileri) ile görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılacak, bu konuda gelecekte Bankamızdan herhangi bir itiraz ve talep hakkı bulunmayacaktır.
 • Teklifin onaylandığına dair bilgilendirmenin ardından 2 gün içinde %5 teminat bedelinin, 10 gün içinde de taplam satış bedelinin yatırılması ve tapunun devralınması gerekmektedir. Bedelin süresinde yatırılmaması veya alıcının bu taşınmazı almaktan vazgeçmesi durumunda %5 tutarındaki güvence bedeli alıcıya iade edilmeyecek ve bankaya irat kaydedilecektir. Satışın gerçekleşmesi durumunda ise, Teminat tutarı, satış bedelinden mahsup edilecektir.
 • Tapu işlemlerinde; Satıcı Tapu Harcı ve Döner Sermaye Saymanlık Ücreti Bankamıza, Alıcı Tapu Harcı ise alıcıya aittir. Genel kural olarak tapu harçları satış fiyatı üzerinden hesaplanır. Ancak Belediye Rayiç Bedelinin satış fiyatından yüksek olması durumunda Rayiç Bedel üzerinden hesaplanır.
 • Teklif veren, teklifinden önce veya sonra, teklife konu taşınmazın/taşınmazların belediyelerce imar uygulaması işlemine tabi tutulması ve taşınmazın/taşınmazların bir kısmının Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) olarak aınması durumunda, iade, zarar-ziyan, tazminat ve benzeri her ne nam altında olursa olsun, Bankamızdan hiçbir hak veya alacak talep etmeyeceğini, Bankamızın taşınmazı/taşınmazları devir borcunun Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) alındıktan sonra kalan miktar olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.
 • Teklif alma ve satış işlemlerinden kaynaklanan anlaşmazlıkların çözümlenmesinde İstanbul Merkez Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.