Özellikleri

Akreditif, taraflara daha fazla güvenlik sağlayan bir dış ticaret ödeme türüdür. Başka bir deyişle, yabancı bir muhabir banka aracılığıyla, satıcı (lehdar) lehine alıcının (akreditif amiri) talimatı üzerine banka tarafından düzenlenen koşullu bir ödeme emridir. Lehdar, akreditifi aldıktan sonra, taahhüt edilen malların sevkiyatını gerçekleştirir ve tam anlamıyla uyan belgeleri muhabir bankaya ibraz eder ve kredi tutarını talep eder. Akreditif, ödeme uyan belgelerin ibrazına karşılık gerçekleşecek şekilde (vesaikin ibrazında ödenebilen AKREDITIF) ya da belirli bir vade tarihinde gerçekleşecek şekilde (vadeli ödeme AKREDITIF) ya da amir banka veya muhabir banka tarafından kabul edilen bir kambiyo senedinin vadesinde gerçekleşecek şekilde (kabul kredisi) düzenlenebilir. Akreditif mekanizmasında, muhabir banka, amir bankanın ve böylece bunu teyit eden banka haline getiren akreditif amirinin riskini taahhüt edebilir.

Güvenilirliklerinden ve uluslararası olarak kabul edilebilirliklerinden dolayı, akreditifler ithalat ve ihracat işlemlerinde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

Kuveyt Türk, yaygın muhabir ağı ve yabancı ülkedeki faaliyetlerde uzman personeli ile, müşterilerine her türlü AKREDITIF işlemlerini sağlamaktadır.

Kuveyt Türk'ün Müşterisi İhracatçıdır:

 • İhracatçı, alıcı ile satış sözleşmesini imzalar.
 • Alıcı, satış sözleşmesinin şartlarına uyan bir akreditif düzenlemesi için bankasına talimat verir.
 • İhracatçı, Kuveyt Türk'ten akreditifi alır.
 • Mallar sevk edilir ve/veya hizmetler temin edilir. Akabinde sevkiyat belgeleri ihracatçı tarafından Kuveyt Türk şubelerine ibraz edilir. 
 • Eğer belgeler kredi şart ve koşullarına uygun ise, akreditifin ödeme koşullarına bağlı olarak, gelecek bir tarihte ödenecek olan ödeme taahhüdü size ödenir ya da verilir.
 • Bu belgeler amir bankaya gönderilir.
 • Alıcı bu belgeleri daha sonra malları gümrükten çekmek için kullanır.

Kuveyt Türk'ün Müşterisi İthalatçıdır:

 • İthalatçı, alıcı ile satış sözleşmesini imzalar.
 • İthalatçı, satış sözleşmesinin şartlarına uyan bir akreditif düzenlemesi için Kuveyt Türk'e talimat verir.
 • Kuveyt Türk'ün profesyonel ve vasıflı personeli akreditifi düzenler.
 • Satıcı malları sevk eder ve/veya hizmetleri temin eder.
 • İhracatçı, "ibraz eden banka" olarak adlandırılan banka yoluyla Kuveyt Türk'e gerekli belgeleri ibraz eder.
 • Akreditifin ödeme koşullarına bağlı olarak, gelecek bir tarihte ödenecek olan ödeme taahhüdü satıcıya ödenir ya da verilir.
 • Kuveyt Türk uzmanları belgeleri kontrol eder, akreditifin vesaikin ibrazında ödenebilir olması halinde ve belgelerin krediye uygun olması halinde hesabınızı borçlandırır ve akabinde belgeleri ithalatçıya teslim eder.
 • İthalatçı malları gümrükten çeker.
Türleri

Kabili Rücu Akreditif

Kabili rücu akreditif, ihracatçının onayı olmadan ithalatçı tarafından herhangi bir zamanda tadil edilebilir ya da iptal edilebilir. Bu seçenek sık kullanılmamaktadır, çünkü ihracatçı için çok az koruma mevcuttur. UCP Kurallarına göre, aksi belirtilmediği sürece tüm akreditifler gayri kabili rücudur.

Gayri Kabili Rücu Akreditif

Gayri kabili rücu akreditif sadece tüm tarafların onayı ile değiştirilebilir ya da iptal edilebilir. Satıcı, ödeme almak için kredinin şart ve koşullarına uymak zorundadır.

Teyitli Akreditif

Bazı durumlarda, ihracatçılar, kredinin başka bir banka tarafından (genellikle kendi ülkelerindeki bir banka) teyit edilmesini talep edebilirler. Eğer bir banka bir krediye teyidini eklerse, kredinin şart ve koşullarına uyulması halinde ödemek zorunda olduğu anlamına gelir. Amir banka ya da ülke temerrüde düşse bile bu ödeme zorunluluğu devam eder.

Teyitsiz Akreditif

İhbar bankası, gelecek bir tarihte ödeme için sorumluluk kabul etme ya da ödeme yapma konusunda taahhüdünü eklemeden fakat doğruluğunu teyit ederek, doğrudan ihracatçıya teyitsiz bir akreditif iletir.

Görüldüğünde Ödenecek Akreditif

Amir banka ve teyit eden banka, tanınan süre içinde uyan belgelerin ibrazına ve diğer uygulanabilir şart ve koşulların yerine getirilmesine bağlı olarak, lehdara (ihracatçıya) derhal ödeme yapmaya dair (görüldüğünde) gayri kabili rücu yükümlülüğü alıcı adına üstlenir.

Vadeli Ödeme Akreditifi

Amir banka ve teyit eden banka, akreditifin geçerlilik süresi içinde uyan belgelerin ibrazına bağlı olarak bir vadeli ödeme akreditifi çerçevesinde belirli bir daha sonraki tarihte (örneğin, sevkiyat tarihinden sonra 180 gün) ödeme yapma taahhüdü verir. Bu itibarla, vade tarihi krediden temiz olmalıdır. Bu şekilde ihracatçı ithalatçıya ödeme yapması için süre verir.

Ciro ve Devredilebilir Akreditif

Ciro ve devir ile elverişli akreditif çerçevesinde, ihracatçı, gerekli belgelerin ibrazı üzerine aracı bankadan bir avans ödemesi alır. Eğer aracı banka teyit eden banka olarak hareket etmezse, amir bankadan teminatın alınmaması halinde ihracatçıdan yardım isteme hakkına sahiptir.

Kabul Kredisi

Kabul eden banka, kredinin teyit edilip edilmemesine bakmaksızın, vade tarihinde kambiyo senedi hamiline ödeme yapmayı garanti eder. Poliçe, kredinin teyit edilmemesi halinde amir banka üzerine ve kredinin teyit edilmesi halinde teyit eden banka üzerine çıkartılır. 

Devredilebilir Akreditif

Bu normal olarak ihracatçının malları tedarik etmemesi ve kredi çerçevesindeki sorumluluklarının tümünü ya da bir kısmını tedarikçilere devretmek istemesi halinde kullanılır. Devredilebilir bir kredi ile, ilk lehdar, akreditifin kısmen ya da tamamen nihai tedarikçiye (ikinci lehdar) devredilmesine dair devreden bankaya emir verme seçeneğine sahiptir. 

Kırmızı Şartlı Akreditif

Bu, sevkiyattan önce ihracatçının avans ödemesi almasını sağlar. İhracatçının malları sevk etme ve akreditifin şart ve koşullarına uygun olarak belgeleri ibraz etme taahhüdünü teyit eden sertifika karşılığında sunulur.

Yeşil Şartlı Akreditif

Kırmızı Şartlı Akreditife benzer bir şekilde, fakat sevk öncesi finansmanına ek olarak, ihracatçı, masraflar alıcıya ait olmak üzere sevkiyat limanında depolama olanakları da alır. İhracatçı genellikle diğer belgelere ek olarak bir antrepo makbuzu ibraz eder.

Döner Akreditif

Döner akreditif normal olarak aynı malların sevkiyatının aynı ithalatçıya yapılması halinde kullanılır. Uzun bir süre boyunca birden fazla sevkiyatı kapsayan Tek Akreditiftir. Her bir ayrı sevkiyat için yeni bir akreditif düzenlemek yerine, alıcı, değer olarak (sona erdiğinde yenilenen sabit bir tutar mevcuttur) ya da zaman olarak (hafta, ay ya da yıl gibi sabit taksitlerde bir tutar mevcuttur) döner bir akreditif tesis eder. İki türde zaman olarak döner akreditif vardır. Birincisi, belirli bir sürede kullanılmayan toplamın bir sonraki sürede kullanılmak üzere devrettiği kümülatif türdür. İkincisi ise devredilmeyen kümülatif olan türdür.